Kanalfrågor får svar

Olika typer av slussar

Halvsluss

Kammarsluss

Kammarsluss

Kammarsluss

Halvsluss
Läs mer här!

Kammarsluss
Läs mer här!

Sluttande plan
Läs mer här!

Sluttande plan
Läs mer här!

Lyftverk

GFalkirk Wheel


© Teclningarna gjorda av Tarmo Hurskainen

Lyftverk
Läs mer här!

Falkirk Wheel
Läs mer här!

Förslag på sluls
Förslag på "sluls"
Läs mer här!

Förslag på sluts
Förslag på "sluts"
Läs mer här!

Kanal - vad är det?

Frågvis

Jag citerar Nationalencyclopedien:
Kanal konstgjord vattenväg för fartyg (sjöfarts- eller trafikkanal), för vatten till eller från kraftstation (kraft- eller kraftverkskanal) eller för torrläggning eller bevattning (dränerings- respektive bevattningskanal). Kanal kan även vara benämning på ett brett sund (t.ex. Engelska kanalen).
Havskanaler står i direkt förbindelse med havet, medan inre kanaler kan ligga över eller under havets nivå. Öppna kanaler (dvs. utan slussar) mellan två vattensystem brukar kallas nivåkanaler.
I internationella sammanhang används begreppet "inre vattenvägar", vilket inbegriper såväl navigerbara naturliga vattensystem som kanaliserade floder och kanaler. De flesta sjöfartskanalerna är i själva verket inre vattenvägar.
Nationalencyclopedien, 1993, förkortat.

Vilka träslag odlas på kanalbankar

Stellan

Våra kanaler är som alléer. Trädens rotsystem behövs för att stärka kanalbankarna, men de utgör även en fara. Alltför kraftiga rotsystem kan spränga bankarna.
De vanligaste träslagen, åtminstone i Sverige, är alm, ask, lönn och kastanj.
Som ett kuriosa kan nämnas att 10 000 träd planterades när Göta Kanal byggdes under första hälften av 1800-talet. Vilket gör Göta Kanal till världens längsta allé!
Men under slutet av 1900-talet drabbades Sverige, och Göta Kanal av almsjukan. Många almar dog i Sverige liksom utmed kanalen. Sedan 2000-talets början har därför cirka 500 nya träd planterats utmed Göta Kanal.

Varför rinner inte vattnet ut i botten eller vid sidorna av kanalen? Hur ser botten och sidor ut?

Annika Pettersson

En bra fråga som jag har lite svårt att svara på, men jag gör ett försök.
De allra flesta kanalerna är ju grävda genom jord, sand eller liknande och de måste tätas på ett eller annat sätt och de måste inte minst stabiliseras så att sidorna inte rasar ner i kanalen och därmed gör den grundare.
Det är en konst och vetenskap som utvecklats under årtusenden.
Från början användes mest lera som blandades med vatten och grov sand. Senare har man använt andra material som aska, cement, bentonitlera, asfaltbaserade material, polyetenplast eller betong. I kanaler sprängda genom berg brukar man täta sprickor med betong.
Är kanalen ordentligt tätad försvinner ändå en massa vatten. Dels genom normal avdustning, men också vid slussning.
Därför måste kanalerna ha stora vattenreservoarer. Hur stora reserver som behövs beror dels på hur stor den totala vattenytan, och därmed avdustningen, är, och dels på höjdskillnaden mellan kanalens högsta och lägsta punkt. Ju större höjdskillnad desto mer vatten försvinner vid varje slussning.
I länder med mycket varmt klimat är det inte ovanligt att kanaler måste stängas periodvis när det är som allra varmast eller efter långa torrperioder.

Vilken är Sveriges senast byggda kanal för sjöfart?

Frågvis

Den 1 juli 2013 invigdes Kväggeshyttans kanal. Denna kanal har förbindelse mellan Hyttälven och sjön Kväggen. På det viset har Hyttälven fått förbindelse med Bergslagskanalen.
Läs mer om den här.

Lomma kanal invigdes den 10 februari 2013. Fler etapper skall byggas.
Läs mer om den här.

Sladösunds kanal grävdes 2005.
Lär mer här.

Dödvikt, deplacement - vilket gäller på kanalen?

Enligt de uppgifter jag kan fått fram så är ett fartygs dödvikt, eller rättare dödviktstonnage, dess maximala lastförmåga för last och bränsle när det lastas ner till sitt största tillåtna djupgående, det vill säga till plimsollmärket.
Enheten för dödviktstonnaget är antingen metriska eller engelska ton.
Nu är ju dödviktstonnaget inget bra mått för att mäta storleken på ett fartyg som skall passera en kanal eller sluss. Dödvikten tar ju ingen hänsyn till fartygets egen vikt.
Då kan deplacementstonnaget vara bättre. Det är ett mått på vikten av det vatten fartyget tränger undan, alltså den totala vikten av fartyget och lasten.
Varje sluss innehåller ju en känd mängd vatten i sitt nedersta läge. Allt detta vatten kan ju inte fartygen inte tränga undan, det måste finnas vatten kvar både under och på båtens alla sidor för att den skall flyta.
Men inte heller detta är ett säkert mått på hur stora båtar som kan passera en kanal eller sluss.
Dödvikt och deplacement säger ingenting om fartygens längd, bredd eller djupgående.
Alla slussar har maximala bestämda mått för just längd, bredd och djupgående som gäller för alla passerande fartyg. Även de allra flesta kanalerna har bestämda mått för bredd och djupgående för alla fartyg.
Många av de fartyg som byggs för kanalfart byggs just med den maximala längd, bredd och djupgående som gäller för de kanaler de ämnar trafikera.

Alnstenar i Göta kanal

Vi bor i Tibro och vandrar utmed Göta Kanal flera gånger om året, med fika. Vi går vanligtvis någon sträcka mellan Karlsborg och Sjötorp. Utmed cykelvägen finns numrerade stentavlor. Att det är avståndsmärken är väl klart, men hur långt är det mellan varje markering? Kan det vara ett gammalt mått, t.ex. en Kyndelsmil som är 1.600 meter?
Stellan

Stenarna är mycket riktigt avståndsmärken, men varken för meter eller kyndelsmil, utan de är alnstenar. Från begynnelsen fanns en sten var tusende aln, vilket blir en sten var 594 meter. Förhållandevis många av stenarna finns fortfarande kvar, varför båtar kan kontrollera sin fart med hjälp av dessa. Passeras stenarna med fyra minuters mellanrum håller man ungfärligen fem knop vilket är högsta tillåtna fart.
Men stenarna sattes inte upp för detta ändamål. Från början var ju alla båtar segelfartyg och segling har alltid varit förbjudet i kanalen. I stället drogs fartygen av oxar och hästar som bönderna i trakten ställde upp med för ändamålet.
Fartygen fick betala ett fast pris för draghjälpen mellan två stenar. Detta pris var 8 öre.
Detta är också anledningen till att det finns stigar på båda sidor om kanalen på de allra flesta ställen. De dragande djuren skulle ju ha någonstans att gå!

Palmslussen, äldst i Europa

Jag såg din hemsida på internet. Det är så att jag försöker att få tag på information om den s.k. Palmslussen vid Lauenburg i norra Tyskland som sägs ska vara Europas äldsta sluss.
Kan du hjälpa mig reda ut det hela? Jag hittar nämligen inte alls den här informationen på internet. Vad heter Palmslussen på tyska eller engelska??
Agneta Olofsson

Det finns en hel del information om denna sluss på internet, men inte på svenska förståss! Om du däremot söker på antingen Lauenburg eller Palmschleuse på exempelvis Google så finns mycket att läsa på tyska.
Palmslussen är Europas äldsta. Den byggdes i trä år 1393 som en del av Stecknitzkanalen. Denna kanal var mycket väsentlig för handel och sjöfart i hela norra Europa.
1724 byggdes slussen om, denna gång i sten och den var i bruk fram till år 1900 då både slussen och kanalen ersattes av den då nybyggda Elbe-Lübeck-kanalen. Jag har lagt in lite mer information här.

Vem uppfann slussningen?

Under en båtresa i sommars fick jag en fråga av min 7-årige son som jag inte kunde svara på. Eftersom jag på nätet funnit en mängd information om kanaler där du stått för informationen undrar jag om jag kunde få svar på den frågan jag fått?
Min son frågade under slussning på en kanal vem som hittat på detta? Så min fråga är vem räknas som uppfinnare av slussningsmetoden?
Evelyn Klöverstedt

Man känner inte till vem som först konstruerade eller byggde slussar. De första dokumenterade slussarna med slussbassänger och enkla portar fanns i Egypten cirka 285 f.Kr, i Kina 984 e.Kr. och i Belgien 1180. Halvslussar fanns i Kina 70 e.Kr. Den moderna kammarslussen utvecklades i Holland runt 1373.
Ett alternativ till vanliga slsusar är så kallade lyftverk. Det första byggdes i Anderton i England i slutet av 1800-talet. Här kör man in båtarna i ett vattenfyllt tråg (kan liknas vid ett jättestort badkar) och så lyfts, eller sänks, hela tråget.
Engelsmännen är innovativa och i slutet av 1900-talet utvecklade de ytterligare en typ av lyftverk som nästan ser ut som ett Pariserhjul. Här är de vattenfyllda trågan upphängda på stora hjul som snurrar med sin last mellan de nedre och övre lägena.
Ytterligare en variant är ett så kallat lutande eller sluttande plan. Även här körs båtarna vanligen in ett ett vattenfyllt tråg som sedan rullas till sin nya nivå på en jämnt lutande bana. Det finns även varianter av detta där båtarna dras på en vagn.
Som sagt, någon uppfinnare finns inte, men hoppas att detta svar kan tillfredställa din son.

Vad är en halvsluss?

Tack för en mycket bra site om slussar, mycket fascinerande. Jag ar en liten fråga som du kanske kan svara på. Vad är en halvsluss?
Ola

Halvslussar användes förr i strömmande vattendrag för att underlätta för fartygen.
De bestod av endast en slussport. Då ett fartyg på uppgång passerat porten stängdes den och vattennivån höjdes. Sedan kunde fartyget lättare passera hindret.
Då ett fartyg på nedgång närmade sig stängdes porten så att fartyget kunde ta sig förbi den svåra passagen. När detta väl var passerat, öppnades porten och fartyget sänktes då till den lägre vattennivån och kunde fortsätta.
Enkelportar anänds, vad jag vet, inte längre.

Varför öppna portar?

Jag har en fundering som jag undrar om du har svaret på. När man åker Göta Kanals slusstrappor fyller (eler tömmer) dom alla slusskamrarna och stänger portarna.
Men på bilder jag sett från Dalslands kanal och Kinda kanal stänger dom bara översta porten vid uppslussning. Portarna däremellan står öppna och vattnet forsar över slusströsklarna. Visst ser det tjusigt och vilt ut, men är det effektivt? Varför gör dom på det viset?
Martin Nyberg

Denna teknik fungerar enbart vid uppslussning och kräver lite speciellt byggda slussar med en damm. Ett syfte med tekniken är just att det ser vackert ut. Men faktum är att det även underlättar slussningen, speciellt för de båtar som ligger längst fram. I de nedre kamrarna minskar trycket på dessa båtar.
Här finns en bild från Lennartsfors som visar hur det går till.

Vilken är Sveriges högst belägna kanal?

Vet inte!
Däremot vet jag att Töcksfors kanal, det vill säga den nordligaste delen av Dalslands kanal med sjöarna Töck och Östen är den högst belägna svenska kanal som har förbindelse med havet. Denna kanal ligger 110,2 meter över havet.

Europas kommersiella kanal har olika klasser. Hur fungerar det?

Läs om det här.

Hur många kanaler finns det i Sverige?

Omöjligt att svara på! På mina kanalsidor finns runt 200 kanaler beskrivna och det enda jag med säkerhet kan säga är att det inte är alla de svenska kanalerna!
Alla de kanaler jag beskriver är inte heller ämnade för båttrafik. En del är avvattningskanaler, andra kraftverkskanaler och så vidare.

Hur många slussar finns det i Sverige?

Drygt 170 slussar finns beskrivna på kanalsidorna här. Det kan säkert finnas fler som jag ännu inte lyckats spåra upp.
Göta kanal har flest slussar 58 stycken. Sedan följer Dalslands kanal med 31, Strömsholms kanal med 26, Kinda kanal 15 och Hjälmare kanal 9 slussar. Trollhätte kanal och Bergslagskanalen har 6 slussar vardera.

Vilken är Sveriges största sluss?

Timmerslussen i Svedjeholmen i Örnsköldsvik är Sveriges, och därmed Nordens, största sluss. Den är cirka 250 meter lång och 30 meter bred. Slussen är fortfarande fullt användbar, men den används oerhört sällan sedan flottningen upphörde.
Störst av de nu frekvent använda slussarna är slussen i Södertälje. Här kan fartyg som är 135 meter långa, 19 meter breda och med 7 meters djupgående passera.

Vilken är världens största sluss?

Det är Kieldrecht-slussen i Antwerpen. Med en längd av 500 meter, en bredd på 68 meter och ett djupgående på 17.8 meter är Kieldrecht-slussen i Amsterdam världens största sluss och i denna kanal kan de allra största oceanfartygen ta sig in. Den invigdes under sommaren 2016 av Belgiens kung Filip med stöd av den flamländske transportministern Ben Weyts, Europeiska investeringsbankens president Werner Hoyer och styrelseordföranden i Antwerpens hamn Marc Van Peel.
Dessa fyra herrar tryckte gemensamt på knapparna för att som första fartyg släppa in fartyget Grande Lagos.
Det har tagit fem år att bygga denna sluss som är ett av de allra största byggprojekten i Flandern under senare år. Slussen har kostat 430 miljoner USD och det har tagit snudd på fem år att bygga den. Antwerpens hamn är Europas näst största hamn.

Invigare
Gemensam knapptryckning

Första båten igenom
Första båten igenom

Berendrechtslussen i Antwerpen är världens näst största sluss. Den är 500 meter lång, 60 meter bred och 13,5 meter djup. Den togs i bruk 1989 och ligger parallellt med världens tredje största sluss, Zandvlietslussen, som togs i bruk 1967. Zandvlietslussen är lika lång och djup som Berendrechtslussen, men är tre meter smalare.
Slussarna förbinder Schelde med Antwerpens hamnbassänger. Namnen har slussarna fått efter närliggande byar.

Räknas Göta Älv som en kanal?

Som en första upplysning kan jag nämna att Göta Älv faktiskt är Sveriges vattenrikaste älv. Här passerar 1 000 kubikmeter vatten per sekund vid normalflöde.

Byggde von Platen fler kanaler än Göta Kanal?

Vad jag vet var Baltzar von Platen inte aktiv vid byggandet av fler kanaler än just Göta Kanal.
Men han var aktiv på andra sätt. Redan 1801 valdes han in i styrelsen för Trollhätte kanal. Det var i det arbetet han fick syn på gamla planer på en kanalförbindelse mellan Östersjön och Västerhavet via Vättern, Vänern och Göta Älv. Dessa äldre planer väckte hans brinnande intresse för byggandet av Göta Kanal.
Senare studerade Baltzar von Platen även planerna för Säffle kanal och kom med ett förslag på hur den skulle kunna byggas.

När försvann kanalerna i Göteborg och blev gator istället?

Östra Hamnkanalen mellan Vallgraven och Brunnsparken fylldes igen under åren 1898 till 1900. Resten av denna kanal, sträckan Brunnsparken till Lilla Bommen fylldes igen så sent som 1936.
Västra Hamnkanalen mellan Vallgraven och Stora Hamnkanalen fylldes igen 1903.
Läs mer här.

Finns det kanaler i alla länder?

Nej det gör det sannolikt inte.

Vilken är världens längsta kanal?

Alentejokanalerna i Portugal som är cirka 900 mil långa totalt.
Läs mer här.

Vilken är världens mest trafikerade kanal?

Kielkanalen, eller Nord-Ostseekanal, är världens mest trafikerade kanal.
Här passerar närmare 40 000 stora kommersiella fartyg varje år tillsammans med ett stort antal nöjesbåtar.
Läs mer här

Vilken är Sveriges mest trafikerade kanal?

Södertälje kanal där det passerar cirka 3 800 lastfartyg varje år tillsammans med drygt 9 000 nöjesbåtar.
I Sverige kommer Trollhätte kanal på andraplats med cirka 3 500 lastfartyg och cirka 3000 fritidsbåtar per år.
Läs mer om Södertälje kanal och om Trollhätte kanal

Pariserhjul?

Jag har hört att det i England finns en sluss som ser ut som ett Pariserhjul. Stämmer det? Vad är det för något? Hur fungerar den?
IN
Du tänker på Falkirk Wheel som förenar Union Canal med Forth&Clydekanalen. Och den finns faktiskt i Skottland, inte England alltså!
Läs mer här!

Panamaskandalen

Det talas ibland (i Nobelsammanhang) om Panamaskandalen precis som alla visste vad det innefattade. Nobels affärspartner i Frankrike Paul Barbe och därmed även Nobel var kraftigt inblandade i Panamakanalen.
På vilket sätt? Genom pengar och dynamit ? Barbe påstås ha uppträtt försåtligt och bidragit till jätteförluster för Nobel. Är uttrycket Panamaskandalen för dig ett begrepp och som i så fall innefattar vad? Alla motgångar som ledde till att bygget fick läggas ner var ju i sig en skandal.
BS
Tack för din fråga. Jag hade faktiskt inte hört talas eller läst om Panamaskandalen, men det har jag nu, tack vare dig!
En del svar har jag lyckats få fram, men sambandet med Nobel har jag inte lyckats spåra.
När pengarna började sina för kanalbolaget lyckades man med hjälp av att muta ett stort antal franska parlamentsledamöter få ett så kallat lotterilån på 600 miljoner francs år 1888.
Nu räckte som vi vet inte heller dessa pengar till att färdigställa kanalen. Redan i januari 1889 var bolaget insolvent och i maj samma år tvingades man lägga ner arbetena.
Uppgifterna om mutorna kom dock upp till ytan och 1892 väcktes åtal mot bolagets ledare. Samma år anklagades 150 parlamentsledamöter för tagande av muta och en parlamentarisk utredning startades om detta.
De allra flesta som åtalats blev friade, medan ett fåtal straffades för givande och tagande av muta.
Jag har inte lyckats spåra någon koppling mellan denna skandal och Alfred Nobel. Klart är ju att Nobel bodde i Paris under åren 1873 till 1890 där han också hade sitt laboratorium. 1890 flyttade han till San Remo.
Det är väl sannolikt att Nobel som uppfinnare, vetenskapsman och vidsynt liberal på ett eller annat sätt stödde kanalbolaget. Kanske som långivare. Kanske satsade han pengar i kanalbolaget.
Men därom har jag som sagt inte kunnat finna något belägg. Sådana belägg kan man kanske finna på annat håll.
Min källa är Nordisk Familjebok från 1927.
Läs om Panamakanalen här!

 


Sänd gärna fler frågor till: mig! Jag svarar så snabbt och så gott jag kan.

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast