Södertälje kanal

Klicka för slussprofil


 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

5,2 km

0,6- 0,8 m
max 1,2 m

1

135 m

19 m

7 m

40,5 m

6 knop


 

Centrala Södertälje

Centrala Södertälje

Gamla kanalen

Wilhelm Tham på väg in i slussen i Södertälje söderifrån.
© Bilden tagen 1979 av Ingemar Nordlund

En bild över centrala Södertälje med kanalen i högerkanten som det såg ut fram till mitten av 60-talet. Gamla landsvägsbron (E 4) syns på bilden och bortom vidgar sig kanalen och övergår i en Mälarvik. Framför bron syns kanalen grena ut sig, den smala vänstra grenen är en del av kanalen som den såg ut före omgrävningen på 20-talet, nu en populär småbåtshamn mitt i stadens centrum.

Gamla kanalen och gamla järnvägsbron. Bilden tagen från väster och nuvarande järnvägsbron och E4 - E20 broarna går cirka 300 - 500 meter bortom.

Före omgrävningen på 1920-talet

Gamla utloppet i Saltsjön

Fackverksbron

Kanalen före omgrävningen på 20-talet. Båten stävar mot Mälaren genom det som nu är småbåtshamn.

Den gamla kanalens utlopp i saltsjön. Ungefär samma läge som för dagens kanal.

Fackverksbron i Södertälje på en bild tagen år 1925 av Ludvig Fondelius.


Minnestavla från 1819 då kanalen var färdig att tas i bruk.

Minnestavla från 1924

Minnestavla från 1976

Minnestavla från 1819 då kanalen var färdig att tas i bruk. Läs om invigningen.
© Bilden tagen av Rolf Klangebjer

Minnestavla från 1924 då Gustav V invigde den ombyggda kanalen.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Minnestavla från 1976 då Carl XVI Gustav invigde den fördjupade kanalen.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm


Centrala Södertälje

Centrala Södertälje

Gamla kanalen

Övre slussportarna sedda från söder.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Slussen sedd från övre västra slussporten.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Slussen i hela sin vidd sedd från nedre västra porten.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Kanalen sedd norrut från östra sidan

Manöverhus och slusskontor

Gamla slussvaktarbostället

Kanalen sedd norrut från slussen östra sida
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Slusskontor och manöverhus invid slussen
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Gamla slussvaktarbostället vid sidan om slussen.
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm

Ny - trasig bro

Portar uppifrån

Här finns fler bilder.
Tagna 2004

Den nya Saltsjöbron gick sönder innan den blev färdig!
© Bilden tagen 2002 av Erik Fagerström

Vattnet läcker mellan de stängda portarna
© Bilden tagen 2002 av Anders Arnholm


Kort historia:
Den trånga farleden vid Södertälje har under århundraden fungerat som snabbaste fartygsvägen mellan Mälaren och Saltsjön och spelade en viktig roll för städerna Birka, Sigtuna och Helgö.
Vikingarna och deras efterföljare behärskade konsten att med hjälp av rullar och stockar dra sina farkoster över näs och grunda ställen vilket blev nödvändigt när landhöjningen försvårade passagen.
Engelbrekt räknas som kanalens fader då han på 1400-talet lät genomföra en rad rensningar och grävningar, som dock inte slutfördes helt. Arbetena återupptogs under Karl XI:s regeringstid då en kanal mellan sjön Maren och Saltskogsfjärden blev byggd. Denna kanal förföll dock och grundades upp och det var först under Erik Nordewalls ledning som kanalen fick en sluss och blev ordentligt farbar hela sträckan från Linaviken i Mälaren till Igelstaviken i Östersjön. Dessa arbeten utfördes mellan åren 1806 och 1819.
Denna kanalled fungerade, men blev med åren för liten och trång. Under de första årtiondena av 1900-talet gjordes åtskilliga undersökningar om en eventuell breddning och förbättring av kanalen. Dessa idéer förverkligades under 1920-talet då kanalen fick den sluss som fungerar än idag och sin nuvarande sträckning. Slussen är Nordens näst största sluss. Den enda sluss som är större är Svedjeholmens timmersluss som är cirka 250 meter lång och 30 meter bred.
Under 1970-talet breddades och fördjupades kanalen ytterligare.
Under 1996 trafikerades kanalen av 3 969 lastfartyg, ett antal passagerarbåtar och 10 700 fritidsbåtar. Lastfartygen medförde sammanlagt cirka 5 miljoner ton gods, varav fyra miljoner ton på uppgång till Mälaren och en miljon ton på utgående.
År 2013 passerades kanal och sluss av 2 013 lastfartyg, hälften i vardera riktningen och cirka 9 000 fritidsbåtar, även de med hälften i vardera riktningen.

I mars 2010 beslutade regeringen att satsa 1,45 miljarder kronor på att förbättra framkomligheten i Södertälje sluss och på farlederna i Mälaren. Detta var en del av en stor satsning på infrastruktur. Regeringen underströk att det är viktigt att satsa på de miljövänliga sjötransporterna.

Först hösten 2015 fick Sjöfartsverket erforderligt tillstånd från Mark- och Miljödomstolen för att förlänga kanalen, bredda den, bygga om och förstora slussen, samt att bygga nya broar av olika slag över kanalen. Arbetena beräknas vara klara till årskiftet mellan åren 2019 och 2020.
Då själva kanalutbygganden är klar skall Södertälje kommun anlägga en ny stadspark på Slussholmen och Lotsudden. Denna park är tänkt att bli stadens nya huvudpark.

Den nya kanalen och slussen tillåter fartyg med en största längd av 160 meter, största bredd på 23 meter och ett största djupgående på 7,0 meter. Detta motsvarar ett bruttotonnage på ungefär 14 000 ton, vilket kan jämföras med dagens största bruttotonnage på cirka 8 000 ton.

 


Källor: Erik Bergman Några glimtar ur Södertälje kanals historia 1976, Nordisk familjebok 1919, Turistinformation från Södertälje kommun 1999, samt mailkontakt med Per Stenhammar, chef för Södertälje sluss och kanal.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast