Svedjeholmens kanal

I Veckefjärdens utlopp finns en dammanläggning, även kallad "Slussen" i Hörnett. Dammens syfte är att hindra saltvatten att strömma in i Veckefjärden och därmed nå den pumpstation som förser Domsjö fabriksområde med råvatten.
I denna dammanläggning finns en timmersluss, en båtsluss och en reglerlucka som reglerar vattenflödet enligt gällande dom vilken medger ett maximalt vattenflöde på 11 880 m3/h.
Det finns en ritning över anläggningen daterad april 1938, vilket gör det sannolikt att hela anläggningen byggdes under åren 1938, 1939 och eventuellt 1940.

Timmerslussen är cirka 250 meter lång, cirka 30 meter bred och ?? meter djup. Den anses vara Sveriges längsta sluss!
Tidigare användes timmerslussen för bogserbåtar som gick från Domsjö fabriker upp till Själevads- och Happstafjärdarna för att hämta virke till massafabriken. Virket hade fällts i skogarna runt fjärdarna och lagts ned i vattnet i buntar som bogserbåtarna kopplade efter sig och slöpade via timmerslussen till fabrikens sjöintag.
Denna sluss används normalt inte numera då flottningen upphört och den kräver personal på plats.
Under flottningens storhetstid fanns flera flottnings/timmerslussar uppströms i Moälven och dess biflöden. Ingen av dessa slussar finns nu kvar. Bara en del murrester på några ställen.

Båtslussen är cirka 20 meter lång, 5 eller 6 meter bred och ??? djup. Den används flitigt under somrarna. Främst av boende runt fjärdarna uppströms, men också av åtskilliga båtåkande golfspelare på väg till Peter Forsbergs golfbana inne vid Veckefjärden.
Båtslussen är fjärrmanövrerad och öppnas och stängs antingen från fabriken eller från räddningsstatiopnen beroende på tidpunkten på dygnet.. Öppningen sker genom att den som vill slussa rycker i en lina som nås från båten. Då öppnas slussen för infart. Att slussa är gratis.
I början av 1970-talet byggdes båtslussen om till fjärrmanövring och sedan dessa sköts den antingen från Domsjö fabriker, eller från räddningstjänsten beroende på tidpunkt på dygnet. Före denna ombyggnad sköttes slussningen av en person som under somrarna bodde i en liten stuga på ön mellan de två slussarna.

Hela anläggningen med de två slussarna och dammen ägs av Domsjö Vatten AB som tidigare var ett dotterbolag inom MoDo. Detta bolag hade från början, och så även idag, som huvudsaklig uppgift att förse kunder i det närliggande industriområdet med råvatten. De största kunderna är Akzo, SEKAB, Domsjö fabriker och Övik Energi. För några år sedan köptes bolaget av Övik Energi AB, ÖEAB. ÖEAB i sin tur ägs av bolaget "Rodret i Örnsköldsvik AB" som i sin tur är helägt av Örnsköldsviks kommun.
I samband med att ÖEAB köpte Domsjö Vatten ingicks ett driftsavtal som innebär att Domsjöfabrikens personal fortsätter att ansvara för underhåll och drift av Domsjövattens anläggningar.


Dessa bilder togs av MoDo-anställde Markus Oskarsson då båtslussen i början av 1970-talet byggdes om till fjärrmanövrering.

En fritidsbåt stävar från båtslussen ut i Veckefjärden.Flygbild över slussområdet som längst till vänster visar timmerslussens nedre slussport, båtslussen och till höger dammen med reglerluckan i mitten.

Alla bilderna här har ställts till förfogande av Domsjö Vatten AB, genom projektledare Jan Lindquist.

Flottningsslussen

Kanalen nedströms flottningsslussen

Slussen sedd från nedre porten

Övre porten sedd från den nedre

Slussen sedd från nedre porten

Övre porten sedd från sidan

Slussen sedd från uppströms

Underhållsarbete på nedre porten

Veckefjärden uppströms timmerslussen

Båtslussen och regleringsdammen

Veckefjärden uppströms regleringsdam och båtsluss

Regleringsdammens nedre sida sedd från söder. Längst bort ses timmerslussens väntbrygga.

Regleringsdammen övre sida sedd från söder. Båtslussen ses längst bort.

Båtslussen


Källor: Jan Lindquist, projektledare vid Domsjö Vatten AB i Örnsköldsvik, via mail, 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast