Karta över Finland Kraaseli kanal Gamla Vasa kanal Bergskanalen Tranaskanalen Räpsy kanal Kuuva kanal Pitkävuono- och Leutolahti kanaler Vuotso kanal Skönhetskanalen Painua kanal Tjärkanalerna Kanalerna i Larsmoområdet Läbbogubbskanalen Kanalerna i Malax skärgård Möhkö brukskanal Paakola kanal Kanalerna i Raumö skärgård Ålands kanaler Sydkustens kanaler Kumo älvs sjösystem Kymmene älvs sjösystem Saimas sjösystem

Finlands kanaler

I Finland finns 32 slusskanaler som Sjöfartsverket underhåller. Saima kanal från Saima till Finska viken är den största och viktigaste. Dessutom finns några slusskanaler som sköts och underhålls av andra än Sjöfartsverket. I Finland finns också mer än 60 kanaler utan slussar.
Sjöfartsverket underhåller cirka 7 900 km vattenvägar på de många insjöarna. Dessutom finns en rad andra farleder för nöjesbåtar.
Relativt korta kanaler kan alltså binda ihop stora farbara sjösystem.

Den första slussen i Finland byggdes sannolikt i Mustio i Karis. Den byggdes troligen år 1745. Den andra slusskanalen var Antskog i Pojo kommun som byggdes 80 år senare år 1824.
De flesta kanaler används numera enbart av turisttrafik, men i Saima finns även en djupled för större fraktfartyg. På Saima kanal transporteras numera cirka 2,4 miljoner ton gods per år. Antalet har gått upp de senaste åren. På andra kanaler transporteras tillsammans cirka 1,2 miljon ton gods per år. Flottningarna har minskat mycket under senare år.
Den mest använda kanalen i Finland är Vääksy kanal med över 5 000 slussningar per år. Andra livliga kanaler är Murole, Valkeakoski, Lempäälä, Taipale, Konnus, Kalkkinen och Joensuu.
Passagerartrafiken på insjöarna har minskat under 2000-talet och var år 2007 cirka 400 000 passagerare. Passagerarantalen på största vattendragen var år 2007 följande: Saimas sjössystem 175 000, Kumoälvs sjösystem 153 000 och Kymmeneälvs sjösystem 63 000.
Suveränt flest passagerare av insjöhamnarna hade år 2007 Tammerfors på Kumoälvs sjösystem med 133 000 passagerare. Kuopio hade 56 000 passagerare.

Vattenvägföreningen i Finland bildades 1981 för att främja byggandet av fler kanaler.

 Källor: Nationalencyklopedien, Höganäs 1991, Svensk Uppslagsbok 1948, Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991, med flera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

 

Tämä sivu on suomeksi

 


Denna sida ändrades senast