Valkeakoski kanal
Valkeakosken kanava

Vattenbussen m/s Birger Jaarl ägd av Laiva Oy Matkailu på kanalen i skiftet  mellan 1940- och 1950-talen.
Vattenbussen m/s Birger Jaarl ägd av Laiva Oy Matkailu på kanalen i skiftet mellan 1940- och 1950-talen.

Se fler historiska bilder ur Ari Siréns bildsamling.

Valkeakoski kanal går mellan Mallasvesi och Vanaja.
Längelmavesi- och Mallasvesi-Hauho-farlederna passerar Valkeakoski på sin väg mot Vanaja. Denna fors var ett stort hinder då sjöfarten ökade kraftigt under första halvan av 1850-talet.
Flera mindre forsar uppströms hade muddrats under åren 1818 till 1820. Då återstod hindret vid Valkeakoskis fors med en fallhöjd på nästan 5,5 meter.
Trots att man betvivlade projektets lönsamhet beviljade riksdagen 1864 anslag för att bygga kanal förbi Valkeakoski fors. Arbetena startades våren 1867 vid Apiaströmmen cirka en kilometer uppströms Valkeakoski. Man grävde en kanal i en sidogren av Apiaströmmen och sjöfarten kunde denna vägen komma ända fram till Valkeakoski. Dessa arbeten slutfördes redan under 1867.
Än idag går farleden denna väg.
Kanalen i Valkeakoski förlades till norra sidan av forsen. Här byggdes två slussar med en längd vardera på 35,6 meter och en bredd på 7,55 meter. Arbetena kom snabbt igång och redan under sommaren 1869 kunde trafik passera trots att arbetena då inte var avslutade.
Ett hus till slussvakten byggdes under samma period.
Tack vare kanalen utvecklades sjöfarten i området kraftigt. Främst godstrafik, men även en del passagerartrafik. Farledens och kanalens djup var bara 1,5 meter vilket orsakade problem. Uppströms kanalen tvingades man ofta muddra farleden för att få godtagbart djup.
Under 1900-talets första del utvecklades flottningen kraftigt i kanalen.
Under 1950 flottades 250 000 ton timmer. Farledens leddjup var bara 1,5 meter men ofta var det verkliga djupet bara 1,3 meter. Dessutom var det mycket svårt att styra in timmerflottarna i kanalen på grund av den starka strömmen.
Därför startades i slutet av 1940-talet en utredning om möjligheterna att bygga en flottningssluss. Utredningen visade att det bästa vore att bygga en ny kanal vid kraftverket på forsens södra sida.
Den nya slussen byggdes under åren 1950 till 1955. Den fick en längd av 160 meter, en bredd på 8 meter och ett djup på 2,5 meter.
Den gamla kanalen fylldes igen i början av 1960-talet. Under åren 2002-05 renoverades hela området av Myllysaari museistiftelse. Den övre delen av den gamla kanalen grävdes fram och över den byggdes en bro av den ursprungliga modellen.
Lastbilstransporter avlöste så småningom flottningen, vilken helt upphörde på denna farled i slutet av 1960-talet.
Kanalen används numera bara av turistbåtar och nöjesbåtar. Fartygstrafiken är liten då det numera inte går några linjer till Längelmävesi- och Hauhofarlederna.
Valkeakoski kanal är numera utrustad med självbetjäning och är en av de mest utnyttjade kanalerna i Funland, med sina mellan 3 000 och 4 000 slussningar per år.

Tarmo Hurskainen © 2006

Valkeakoski och Apia kanaler

Valkeakoski kanaler


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

495 m

4,5 - 4,7 m

1

145,0 m

7,5 m

1,8 m

5,0 m

3 000 - 3 300


Nedre porten från väntbryggan.

Slussen fylls via övre porten.

Slussen är 160 m lång.

Nedre porten från väntbryggan.

Slussen fylls via övre porten.

Slussen är 160 m lång.


Till höger om det röda kraftverket syns kanalens nedre port.


Bilden till vänster.
Till höger om det röda kraftverket syns kanalens nedre port.

Vyn uppströms från slussen.


Vy uppströms från slussen.

© Bilderna tagna Terhi och Matti Grönroos

 

Slussvaktens hus vid den gamla kanalen har hållits i gott skick.

Den gamla övre slussen sedd från den gamla nedre slusskammaren.

Bredvid de gamla slussarna fanns Vähäkoski fors som var en liten  sidogren av Valkeakoski fors. Den förre forsen med dammen ses på bilden.

Det gamla kanalområdets sidomur.

Slussvaktens hus vid den gamla kanalen har hållits i gott skick.

Den gamla övre slussen sedd från den gamla nedre slusskammaren.

Bredvid de gamla slussarna fanns Vähäkoski fors som var en liten sidogren av Valkeakoski fors. Den förre forsen med dammen ses på bilden.

Det gamla kanalområdets sidomur.

© Bilderna tagna Kauko Viljanen

Den gamla kanalens kanter har gävts fram och miljön har restaurerats.

I slussvaktens gamla hus finns numera Valkeakoski stads kulturbyrå.

Slussen är 160 m lång.

Det gamla kanalområdets mur har grävts fram och miljön har restaurerats. Den egentliga kantmuren av kanalen har rivits och med dem har stenats Valkeakoskis torg.

I slussvaktens gamla hus finns numera Valkeakoski stads kulturbyrå.

Den övre mynningen av den nya kanalens sluss (tillvänster) och (till höger) kanalen till kraftverket.

© Bilderna tagna Kauko Viljanen

Den nya slussen sedd från den övre strömmen vid bron.

Vid den gamla kanalen finns ett museum i den gamla fabriken till vänster.

Den gamla kanalen gjorde en sväng före den övre slkussen.

Den nya slussen sedd från den övre strömmen vid bron.

Vid den gamla kanalen finns ett museum i den gamla fabriken till vänster.

Den gamla kanalen gjorde en sväng före den övre slussen.

© Bilderna tagna Kauko Viljanen


 

Sida om kanalen men bara på finska.

Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16