Helsingfors kanaler
Helsingin kanavat

Skatuddskanalen:
Genom Skatuddenäset grävdes kanalen sannolikt i början av 1830-talet då man bebyggde detta område. Kanalen och bron över den reparerades i slutet av 1840-talet, men kanalen hade redan förfallit till 1860-talet så att den krävde en större upprustning.
Arbetena började år 1862 men avbröts året efteråt då stadsplanen för området var inte färdig. Arbetena fortsattes år 1865 efter små förändrigar av stadsplanen och kanalen blev färdig i början av år 1866.
Kanalen ligger mellan Norra hamnen och Södra hamnen. Den är cirka 150 m lång.
Källa: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Degerö kanal
Kanalen hette förr Klubbnäs kanal. Den kallas även Laajasalo kanal.
Vattenvägarna till staden österifrån var mycket besvärliga. Mellan fastlandet och Laajasalo holme fanns Hertonäs sund och Klubbnässund som hade fyllts igen i slutet av 1700-talet. Markägare i Botby gård lämnade en begäran om kanal till överstyrelsen men den accepterades inte. Markägarna beslutade då att betala och bygga kanalen själva.
Planen var att kanalen skulle grävas fem fot djup och 15 fot bred. Bygget startades år 1872. Året därpå anhöll markägarna om verktyg och verkmästare samt bidrag. Denna petitionen accepterades och kanalen blev färdig år 1874. Kanalen är cirka 120 m lång.
Kanalen förbättrades år 1885 och muddrades år 1895. Kanalen är numera 0,9 meter djup och den är avsedd för nöjesbåtar.
Källa: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Hästnäs kanal
Hevossalmi (Hästnäs sund) var också en trång del av farleden österut från staden. Skeppsbefälsföreningen föreslog en kanal genom näset på Hevossaari holme. Förslaget accepterades och kanalen planerades för sjöfart och därför kanalen blev 3,5 meter djup och 11,9 meter bred.
Kanalen blev färdig i början av seglingsäsongen år 1882. Kanalen är cirka 60 m lång och farleden är numera 2,4 m djup.
Källa: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Tammelunds kanal
Tammelunds kanal ligger i Helsingfors mellan Strömsviken och Poroviken nära Degerö kanal. Det grunda sundet mellan Tammelund och fastlandet kanaliserades år 1762 av Hertonäs herrgårds ägare Bengt von Spången. Han tänkte att den skulle bli en genväg till Helsingfors salutorg för fiskare från Borgå och att han skulle kunna ta ut avgift av de som använde kanalen.
Strömmarna gjorde så småningom kanalen grundare och slutligen omöjlig att segla igenom. Kanalen fylldes igen år 1794 av Hertonäs herrgårds nye ägare Carl Olof Cronstedt.
Tammelundsborna ville redan på 1950-talet att kanalen skulle öppnas igen. Men först år 2001 restaurerades kanalen. Den nya kanalen är avsedd enbart för roddbåtar och kanoter. Kanalen är cirka 170 m lång och cirka fyra meter bred.
Källor: Wikipedia och meddelande av Jan Strang

Gräsvikens kanal
Gräsvikens kanal är en ganska ny kanal i Helsingfors. Den grävdes i början av 1990-talet när bostadsområdet Gräsviken byggdes. Tidigare fanns där en hamn, samt industri- och magasinsbyggnader. Kanalen går mellan Gräsviken och Sandviken. Vid kanalen finns nu nya höghus.
Man kan gå genom kanalen bara med kanoter och små öppnar båtar, då broarna är så låga. Kanalen är cirka 600 m lång och cirka 30 meter bred. Vid kanalen finns bryggplatser för nöjesbåtar. Man arrangerar simtävling på kanalen varje sommar. Kanalen ligger precis vid Helsingfors Västra Hamn.
Källa: Wikipedia

Tarmo Hurskainen © 2005, 2006, 2007

Degerö kanal

Skatuddskanalen

Gräsvikens kanal

Tammelunds kanal

Se fler bilder från Degerö kanal.
© Bild: Pekka Lappalainen

Se fler bilder från Skatuddskanalen.
© Bild: Mika Muhli

Bilden från: Wikipedia
Gräsvikens kanal, karta

I Tammelunds kanal
© Bild: Dick Björklund


 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-03-03