Karvio kanal
Karvion kanava

Karviokanalen är en del av Heinävesi-farleden och förbinder sjöarna Kallavesi och Haukivesi. Den ligger i byn Karvio.
Över kanalen går en landsvägbro för landsväg nummer 23. Den är belägen ungefär 60 km från staden Joensuu och 50 km från staden Varkaus.
Övriga sjöar i Heinävesi-farleden är Kallavesi, Suvasvesi, Varisvesi, Karvionkoski, Kermajärvi, Joutsenvesi, Tappuvirta/Oravi, Haukivesi.


Vy uppströms. Karvio fors rinner invid kanalen.
© Bilden tagen av Sami Vastela

Nedre slussportarna och repet för självbetjäning. Sedan slussen automatiserades får man själv slussa genom att dra repet.

Slussen

Kanalen uppströms

© Bilderna tagna 2002 av Riitta Kankkunen© Bilderna till vänster tagna 2002 av Riitta Kankkunen


Kanalen nedströms

Landsvägsbron med nedre slussportarna i förgrunden. Karvioforsen i bakgrunden.

Karvio kanal och fors från den nedre strömmen.
© Bild: Jarrno Sariola

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

175 m

1,3 m

1

35,5 m

7,5 m

2,1 m

m


Kort historia:
De första ångbåtarna sattes i trafik i området i slutet av 1880-talet då ångbåten Valpas, som ägdes av Palokki sågverk, började trafikera sträckan mellan Karvio och Kuopio. Två år senare grundades ett bolag som hette Suvasveden Höyryvenhe Oy, som hade flera ångbåtar på samma linje. År 1890 bad Johan Luukkonen, disponent av Palokki sågverk, att farleden mellan Suvasvesi och Kermajärvi skulle fördjupas till sex fot. Både kommunen Heinävesi och bolaget Suvasveden Höyryvenhe Oy deltog i vädjan.
Ivar Telén, kretsingenjör i Kuopio, utarbetade två alternativa farledsförslag. I ett brev den 15 oktober 1891 uppmanade Finska Senaten dåtidens sjöfartsverk att påbörja fördjupning av farleden mellan Suvasvesi och Kermajärvi. Senaten beviljade totalt 29 000 mark för arbetet. Farleden förbättrades under åren 1892 och 1895 och det kostade 40 000 mark.
Karvioforsen (Karvionkoski) mellan sjöarna Karvionjärvi och Kermajärvi var dock mycket ymnig; fallet mellan sjöarna var 1,3 meter. Heinävesibor anhöll om att en sluss skulle byggas i forsen, sjöfartsverket stödde deras vädjan och Senaten beviljade 125 000 mark den 3 maj 1895. Enligt beslutet skulle en stensluss byggas bredvid forsen och en svängbro av trä skulle byggas över denna sluss. Heinävesi kommun skulle dock bidra med alla trävaror som behövdes för bron och dessutom 2000 dagsverken.
Arbetet i Karviokanalen påbörjades i juli 1895. Planeringen gjordes av ingenjör Ivar Telén, som också fick hand om arbetsledningen. Under 1895 bestod arbetet mestadels av schacktning och uthuggning av slusstenar. I april året därpå påbörjades byggnadsarbetet av slussen och murarna blev färdiga i början av juli. Slussen öppnades temporärt för trafik den 10 september 1896. Den totala kostnaden för Karvio kanal blev 120 206 mark.

Karvio kanal har inte utvidgats enligt moderna tiders och timmerflottningens behov. I stället har den ersatts av en djupfarled från Savonlinna till Kuopio som byggdes via Varkaus under 1960- och 1970-talen (se Taipalekanal och Konnuskanal).
De gamla slussvaktarhusen och övriga byggnader har rivits ner.

Riitta Kankkunen © 2003


Källor: Myllykylä 1991: 222-224
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16