Herrakoskikartakarta

Herraskoski kanal
Herraskosken kanava

När farleden mellan Tammerfors och Virdois blev färdig år 1864 förväntade man sig i Virrat att bygget av Herraskoski kanal skulle påbörjas vilket beslutats redan 1863 - 1864. Men arbetena med denna kanal mellan Visuvesi och Toisvesi kom inte igång och inte heller arbetena på farleden till Keuruu via Mänttä.
Virrat kommun och dess invånare sände ständigt nya petitioner till myndigheterna i Helsingfors för att få igång bygget. Först 1902 anvisade senaten pengar, men arbetena kom inte igång. Virrat sände då en ny delegation till Helsingfors och våren 1903 startade kanalarbetena i Herraskoski.
Kanalen blev färdig i slutet av 1907. Den blev 825 meter lång. Bredden i botten var 9 meter, slussens längd 40 meter och bredd 7,7 meter. Också här gavs mycket akt på kanalmiljön liksom på Murole kanal. Vid kanalen planterades en rad pichtagranar och kanalvaktens hus byggdes särskilt fint. Senare planterades cembratallar. Miljön vid kanalen har bevarats så likt den ursprungliga som möjligt.
Kanalen rustades upp under vintern 2004. Botten muddrades och kantstenarna riktades. På samma gång fälldes vid den nedre kanalen de gamla pichtagranarna som var cirka 20 meter höga men murkna. Nya pichtagranar planterades på samma plats.
Då Herraskoski kanal ligger i norra delen av farleden blev den aldrig lika livligt trafikerad som Murole kanal.
Numera är det enbart turisttrafik på kanalen.
I kanalområdet finns bland annat ett hembygdsområde. Vid övre kanalen har byggts ett kanalmuseum efter ritningarna för det gamla uthuset. Utställningen förklarar historian om kanalerna i Tavastland liksom historian om insjötrafiken på Kumo älvs sjösystem och på Päijännesjön.
Det görs mellan 700 och 1 000 slussningar varje år i Herraskoski.

Tarmo Hurskainen © 2005

Slussen och den gamla landsvägens svängbro

Kanalen sommaren 2015.

Keiturinsalmi sund ligger nära Herraskoski kanal på leden mot söder från kanalen. Det finns en gammal järnvägsbro över det smala sundet.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Kanalen under sommaren 2015.
© Bild: Ritva Tuulikki Lehtinen

 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

825 m

1,75 - 1,90 m

1

35,0 m

7,3 m

1,8 m

7 m

700 - 1 000


Slussen och den gamla landsvägens svängbro

Den nedre kanalen.

Riksväg 23 går över kanalen på den nya bron. I bakgrunden slussen och den gamla svängbron.

Herraskoski kanal i början av april. Toisvesi sjön i bakgrunden är frusen.

Slussen och den gamla landsvägens svängbro.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Den nedre kanalen.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Riksväg 23 går över kanalen på den nya bron. I bakgrunden slussen och den gamla svängbron.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Herraskoski kanal i början av april. Toisvesi sjö i bakgrunden är frusen.
© Bild: Aarno Isomäki.

 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14