Ede/Stöde kanal

Kanal mellan Stödesjön och Torpsjön i Ljungans lopp.

 

Kort historia:
Stöde kanal som förbinder Stödesjön med Torpsjön, och går förbi Edeforsen i Ljungan, var en del av den så kallade Jämtlands kommunikationsled. Denna led gick från Sundsvall i Sverige till Levanger i Norge och har historiskt sett haft mycket stor betydelse.
I kommunikationsleden användes båttrafik på så många ställen som möjligt. Landtransporter tog man till där det var nödvändigt, det vill säga mellan sjöarna och där floder och älvar inte var farbara.
Under 1800-talet byggdes leden ut och gjordes mer lättframkomlig. Järnvägar anlades, landsvägar förbättrades och Ljungan kanaliserades förbi Edeforsen mellan Stödesjön och Torpsjön.
1859 gjorde kapten Claes Adelsköld undersökningar och kostnadsförslag för en båtled från Stödesjöns östra del till Torpsjöns västra del, sammanlagt 45 kilometer. I hans förslag ingick en 750 meter lång kanal förbi Edeforsen. Denna kanal skulle få två slussar med en totalt lyfthöjd på 18 fot. Beslutet att bygga denna kanal och göra de andra nödvändiga förbättringarna av båtleden togs 1862, men arbetena kom inte igång förrän 1864. Kanalen kunde tas i bruk 1870 och blev totalt 48 kilometer lång, varav den bearbetade sträckan var 750 meter och seglationsdjupet 1,3 meter.
Denna kanal gjorde stor nytta för bygden och dess transporter. Men dess storhetstid blev mycket kort. Redan 1872 påbörjades bygget av en järnväg från Sundsvall till Torpshammar och denna järnväg togs i bruk 1875. Därefter fanns inte längre anledning att använda sig av båtar för transporter på kanalen. Redan 1877 beslutade kanalbolaget att upphöra med båttrafiken. 1880 slapp man ifrån skyldigheten att underhålla kanalen, men man fick dock inte tillstånd att upplösa kanalbolaget.

Idag finns inte mycket kvar. En del av kanalen fungerar som kraftverkskanal åt Edefors kraftverk som byggts där kanalens nedre sluss tidigare låg. Så sent som på 1970-talet kunde man dock se rester av den övre slussen i vattenbrynet.

Ljungan uppströms kraftverksdammen

Ljunga nedströms dammen

Kraftverket sett frånnord östra dammen

Infarten till den gamla norra kanaldelen

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Bro över den övre öppningen av den nedre kanaldelen

Grusad gångväg på det smala näset vid den nedre kanaldelen

Nedre infarten till nedre kanaldelen. Bron över vilar på gammal stensättning.

Ny mot övre kanaldelen från den nedre

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy uppströms av den nedre delen av den gamla kanalen. In till höger finns nu en badplats.

Det smala näset med vindskydd och flottarstyga sett från land

Den gamla vägen ut är på väg att brytas upp, här skall fyllas igen med sten i stället.

Vy uppströms från den gamla vägen ut

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Det smala näset med den gamla flottarstugan

Vy nedströms från det smala näset

Bron ut till näset med ett förråd på land

Läs mer om Farled Ljungan som under 2000-talet byggts ut i Ede/Stöde kanals lopp.


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19