Saarikoski kanal
Saarikosken kanava

Saarikoski kanal ligger i Idensalmi stad nära på gränsen av Kiuruvesi stad som är slutpunkten i Saimas sjösystem på farleden norrut från Kuopio.
Farleden till Kiuruvesi går genom den cirka 9 km långa Kiurujoki älv som muddrades första gången år 1866. Ångbåtstrafik startade tre år senare men båtarna kunde bara segla gå i älven en kort sträcka. Muddringarna fortsattes på många platser mellan Idensalmi och Kiurujoki även år 1871 och 1883 - 1884.
Kanaliseringen av Kiurujoki fick fart år 1899 då det behövdes nödhjälpsarbeten efter en svår missväxt. Muddringarna på hela farleden från Iisalmi till Kiuruvesis Nivanmäki startades året därpå. Samtidigt planerades för en farled till Kiuruvesi kyrkby för passagerarångare.
Det var fyra forsar i Kiurujoki älv som skulle passeras med kanaler men bara Saarikoski fors krävde en sluss. Bygget startades år 1903. Först grävdes kanallinjen och byggdes en bostad åt kanalvakten.
Saarikoski sluss blev färdig på våren år 1906. Slussen utvidgades under bygget då den skulle ha varit för liten för sådana båtar som hade planerats på Idensalmi-Kiuruvesi-linjen. Slussen blev efter förändringen 34,4 m lång, 6,1 meter bred och 1,5 meter djup. Saarikoski sluss var den sista slussen av trä som byggdes i Finland.
Kanaliseringen av Kiurujoki blev helt färdig år 1907. För att hålla vattennivån i Kiuruvesisjön tillräckligt hög byggdes en hålldamm över Saarikoski fors. Den gamla landsvägsbron ersattes av en svängbro av timmer.
Trafiken blev genast ganska livligt. Under åren 1906 - 23 genomfördes mellan 1 000 och 1 100 slussnigar per år. Antalet slussningar sjönk år 1924 då järnvägen från Idensalmi till Ylivieska blev färdig. Järnvägen går via Kiurujoki och den tog passagerare från ångbåtarna. Kanalen var öppen till år 1931 men därefter stängdes den med en jorddamm.
En restaurering av kanalen startades år 1998. Museiverket och Sjöfartsverket ansvarade för restaureringen som blev färdig år 2003. Till bygget användes 25 km timmer, 10 km plankor, 20 cm långa smidesspikar över 10 000 st och 15 cm långa smidesspikar cirka 5 000 st. Slussen öppnade åter farleden till Kiuruvesi. Farleden är avsedd för nöjesbåtar.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

500 m

1,5 m

1

30 m

6,0 m

1,2 m

3,5 m


Den restaurerade slussen.

Den nedre porten i slutet av restaureringen.

Mekanismen för att öppna och stänga slussportarna.

Den restaurerade slussen.

Den nedre porten i slutet av restaureringen.

Mekanismen för att öppna och stänga slussportarna.

© Bilderna tagna av Lassi Kokkonen

Den övre kanalen utan vatten och väntbryggan.

Bottentimren i slusskammaren är de ursprungliga från början av 1900-talet.

Den övre porten med tillfälligt skydd mot vatten.

Den övre kanalen utan vatten och väntbryggan.

Bottentimren i slusskammaren är de ursprungliga från början av 1900-talet.

Den övre porten med tillfälligt skydd mot vatten.

© Bilderna tagna av Lassi KokkonenKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16