Antskogs och Koskis slussar
Antskogin ja Kosken sulut

Dessa slussar är de äldsta i Finland som det fortfarande finns vissa dokument kvar om. Det var bruksdirektören Johan Jacob Julin som byggde dem. Han ansvarade för förädlingen av koppar från Orijärvi gruva. Det var mycket svårt att frakta malm till hyttorna i Koski och Antskog under vintertid då det ofta fanns mycket snö.
Julin planerade att frakta malmen vattenvägen under somrarna. Julin beslutade först att bygga en vattenväg från Orijärvi till Antskog. Antskog älv hade förbindelse till Pojoviken vid Finska viken via flera mindre sjöar.
Det finns bara några få dokument om byggarbetena, men slussen blev tydligen färdig år 1824. Byggmästare Anders Lax var den som uppenbarligen ledde arbetena. Vid samma tid byggdes en slusslös kanal på samma farled.
Efter ett par år började Julin även att muddra vattenvägen till Koskis hytta. Vid muddringen av Koskenjoki planerades en farled som skulle vara 900 fot lång, 16 fot bred och tre fot djup. Muddringarna startades sannolikt samtidigt som man började bygga slussen nedanför dammen. Detta hände i maj år 1827.
Slussen blev nästan färdig under 1827 men året därefter byggdes en botten av timmer. Dammen ovanför slussen revs och en ny damm byggdes vid slussen. Trafiken genom slussen började sannolikt år 1828, men älven muddrades även det följande året.
Koski sluss var 15,74 m lång. Bredd vid den övre porten 2,97 m och vid den nedre porten 2,52 m. Lyfthöjden var sannolikt 0,9 m. Man känner inte till måtten för Antskogs sluss, men de var troligen desamma som för Koski sluss.
Slussarna hade byggts huvudsakligen av sten, men i slussmuren användes också jord. Slussväggarna hade byggts av timmer med lodrätta plankor. Vid portarna byggdes kistor av timmer som fylldes med sten.
Betydelsen av dessa slussar var mycket stor för bruken. Fraktskostnaderna minskade till hälften.
Antskogslussens betydelse började att minska på 1830-talet då förädlingen av koppar koncentrerades till Koskis hytta. Slussen användes dock ända till år 1908 då den revs.
Trafiken genom Koski sluss blev direkt livlig. När malmfrakterna minskade och sedan helt upphörde vid slutet av 1800-talet ersattes dessa av annan trafik. Slussen reparerades 1906-07 och 1930, men då biltrafiken ökade upphörde trafiken via slussen helt.
En stor översvämning våren 1966 bröt sönder slussen.
Julin planerade ytterligare två kanaler på samma farled men de byggdes aldrig då kostnaderna var för stora.
Julin grundade år 1837 den första maskinfabriken i Finland vid Fiskars. I den fabriken byggdes slussportarna och rullbroarna till Saima kanal. Även Murole, Vianto och Kajaani slussars järndelar tillverkades av Fiskars.

Museiverket planerar att restaurera den gamla slussen i Antskog.

Tarmo Hurskainen © 2005Bilder på Antskogs sluss

Vid slussen finns en informationtavla med en gammal bild av slussen.

Slussen sedd uppströms från väststranden.

Vid kanalen finns en informationtavla med en gammal bild av slussen.

Platsen för slussen sedd uppströms från väststranden.
Här finns nu en regleringsport.

Slussen sedd från uppströms.

Slussen sedd från öststranden nedströms.

På en berghäll vid kanalen finns texten

Resterna av den gamla slussen sedda från uppströms.

Resterna av den gamla slussen sedda från öststranden nedströms.

På en berghäll vid kanalen finns texten "FINLANDS FÖRSTA SLUSS. J.J. JULIN 1824" inhuggen.


© Bilderna tagna av Torsti Salonen


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16