Farleder runt Väsman

Planerad kanal vid Sunnansjö

Under 1860- och 1870-talen fanns planer på att bygga en sluss i Sunnansjö för att tillåta fraktbåtar att gå från sjön Väsman till sjöarna Nedre och Övre Boten.. En ritning av den tänkta slussen och kanalen finns i Ludvika Bruks arkiv. Den är signerad av O. A. Kjellrad i mars 1871. Ritningen är kompletterad med beräkningar över den schaktning av jord som var nödvändig.
Nivåskillnaden var 3 meter och 9 500 kubikmeter jordmassor måste fraktas bort. Slussen skulle bli 30 meter lång och 7 meter bred.
Denna sluss och kanalisering skulle avsevärt förenkla brukens transporter, men just som planeringen var klar hamnade brukens produktioner i nedgång vilket tillsammans med de höga beräknade kostnaderna för slussen gjorde att man tvingades skrinlägga planerna.
På platsen för den planerade slussen byggdes 40 år senare ett elkraftverk.

Läs om planerna på att förbinda Väsman med Strömsholms kanal här.

Botenån uppströms gamla landsvägsbron i Sunnansjö.

Botenån nedströms mot Bribyviken från den gamla landsvägsbron.

Gamla landsvägsbron öven Botenån i Sunnansjö.

Botenån uppströms gamla landsvägsbron i Sunnansjö. Till vänster ses kraftverket som ligger där det var tänkt att slussen skulle byggts 1872.

Botenån nedströms mot Bribyviken från den gamla landsvägsbron.

Gamla landsvägsbron öven Botenån i Sunnansjö.

Landsvägsbron över Botenån

Botenån nedströms landsvägsbron mot kraftstationen som syns till höger.

Botenånuppströms landsvägsbron mot Nedre Boten.

Landsvägsbron över Botenån.

Botenån nedströms landsvägsbron mot kraftstationen som syns till höger.

Botenånuppströms landsvägsbron mot Nedre Boten.

Sunnansjö båthamn med trailerrampen. I bakgrunden Brobyviken.

Del av Sunnansjö hamn.

Del av Sunnansjö båthamn. I bakgrunden, till höger, kan man skymta Botenåns utlopp i Brobyviken.

Sunnansjö båthamn med trailerrampen. I bakgrunden Brobyviken.

Del av Sunnansjö hamn.

Del av Sunnansjö båthamn. I bakgrunden, till höger, kan man skymta Botenåns utlopp i Brobyviken.

© Alla bilderna tagna 2012 av Niclas Nordström

Farled i Ullnäsnoret
Ullnäsbron över Ullnässundet vid Norra Ullnäset

Vy mot Väsman från bron

Vy från bron över Ullnässundet mot Södra Ullnäset

© Alla bilderna tagna 2012 av Niclas Nordström

Bron över Ullnässundet vid Södra Ullnäset. Här går Ullnässundet under bron i en vägtrumma

Ullnässundet uppströms vägtrumman mot Norra Ullnäset och Väsman

Ullnässundet nedströms vägtrumman mot sjön Saxen och Saxdalen

Ullnässundet nedströms vägtrumman mot sjön Saxen och Saxdalen

© Alla bilderna tagna 2012 av Niclas Nordström

Farled i Stensbonoret

Stensbonoret är ett sund mellan Väsman och sjön Björken. Broarna över noret har en lägsta seglingsfria höjd på 3,2 meter och minsta djupet är 1,7 meter.

Vy över landsvägsbron, Rv 66, med den nya gång- och cykelbron till vänster.

En närmare bild på den nya gång- och cykelbron.

Stensbonoret nedströms mot Väsman.

Stensbonoret uppströms mot Björken som syns i bagrunden.

© Alla bilderna tagna 2013 av Niclas Nordström

Farled i Kaplansnoret

Kaplannoret är ett sund mellan Björken och sjön Bysjön. Farleden tillåter en lägsta seglingsfri höjd på 2,6 meter och har ett minsta djup på 2,5 meter.
Vy över Östra Kaplansundsbron för gamla landsvägen.

Vy över Bysjön från Östra Kaplandsundsbron.

Vy över Kaplansnoret nedströms mot sjön Björken. I bakgrunden kan man skymta Västra Kaplansundsbron för Rv 66.

© Alla bilderna tagna 2013 av Niclas Nordström


Källa: Sjökort Väsman, utgivet 2010 av Alliansen Vattendraget. Nils Göte Håkansson, Väsman, utgiven av Ludvika Kutlurnämnd, 1986. Allt förmedlat av Niclas Nordström 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-05-27