Kanal mellan Götaström och Bolmen

En järnvägs- och kanalförbindelse mellan Jönköping och Halmstad föreslogs 1843 - 1844 då man även ansökte om undersökningsanslag hos Kung. Maj:t, gällande både detta förslag och ett förslag om en vattenförbindelse mellan Vättern och Hjälmaren. Ansökan avslogs emellertid.
Man tänkte sig en kanal mellan Götaström och Bolmen. Från Jönköping till Götaström skulle transporterna ske med järnväg, liksom mellan Bolmens sydspets och Halmstad.

Det förekom en livlig diskussion för och emot denna trafikled i Jönköpings-Bladet. Lennart Fag har läst och saxat valda delar ur dessa skriverier. Läs mer här.

 


Källa: Lennart Fag i Skillingaryd
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19