Stor renovering av Göta Kanal vintrarna 2016 / 2017 och 2017 / 2018

Under vintern 2016/2017 töms vattnet ur nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil, vilket gör detta till den största renoveringen någonsin av kanalen.

Vid Vargklyftan öster om Söderköping får kanalen höjda sidovallar och utökat erosionsskydd.

Här görs även nya bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar vilket kommer att förbättra områdets stabilitet på lång sikt. Samma insatser kommer att göras vid andra känsliga kanalasnitt under de kommande år.

Kanalens flesta vingmurar kommer att renoveras, även om allt inte hinns med under vintern 2016/2017.

Då Göta kanal byggdes anlades tappluckor längs hela kanalen, dels för att kunna tappa av vatten på enskilda sträckor, men också för att kunna sänka vattennivån vid höga vattenflöden. Många av dessa avtappningsluckor har farit illa av tidens tand, varför alla dessa luckor skall gås igenom och deras funktion säkras.

Undersökningar har visat att markförhållandena vid Klämmans sluss är mycket instabila vilket medfört att landmassor rasat ut i kanalfåran. Här kommer marken att förstärkas med stenbeläggning av kanalens insidor och renovering av vingmurarna.

Hela kanalen skall få nivåindikatorer, så kallade peglar vilket kommer att underlätta för slussvärdarna att hålla rätt vattennivåer längs hela kanalen

Under vintern 2017/2018 skall följande arbeten göras:
Renovering av kajerna i Sjötorp.

Renovering av kulvertar under kanalen

Renovering av ledverk och murar vid inloppet till Tåtorp.

Dikningsarbete som skall säkerställa funktionell avvattning av marker runt kanalanläggningen på västgötadelen.

Förstärkning och höjning av kanalbanken på sträckan Mem till Tegelbruket.

Arbeten som säkrar avvattningen i marker som omger kanalen i Klevbriksområdet vid Söderköping.


Källor: Göta Kanal AB:s hemsida hösten 2016.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanal-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-06