Gavelhyttans sluss

Sluss vid Gavelhyttan.

Kort historia:
Gavelhyttans sluss byggdes under åren 1867 till 1869 i samband med att sjöarna uppströms sänktes. Sjösänkningen här var ett mycket stort företag som återvann cirka 2000 tunnland återjord, vilken tidigare försvunnit i samband med att sjöarna höjdes under drottning Kristinas tid.
Arbetena leddes av Lilliehök.
Gavelhytteån hade sedan långa tider haft en viktig roll som transportled, inte minst för Hammarby bruk. Därifrån roddes järnet nedför Gavelhytteån, lastades om vid Gavelhyttan och transporterades på land ett stycke ner till Storsjön där det åter lastades på båtar. Dessa båtar roddes till Forsbacka, där godset åter lastades i land och transporterades landvägen till Gävle.
Hammarby bruk ägdes vid denna tid av släkten Petre, som var drivande bakom sjösänkningsföretaget, och som vid invigningen den 2 september 1869 bjöd in 200 personer till en hejdundrande fest på sitt gods Hammarby. Här deltog bland annat ett par ministrar. Det finns en livlig beskrivning över festligheterna.
Hammarby bruk gick i konkurs 1879 och föll då ur släkten Petres händer, men verksamheten fortsatte och transporterna på Gavelhytteån och genom slussen fortsatte.
Det var under årens lopp även populärt att anordna båtutflykter dels på Storsjön och dels genom slussen och uppför Gavelhytteån. Denna verksamhet lär ha pågått ett gott stycke in på 1900-talet.

Än idag finns slussens stenväggar kvar, och vissa rester av slussportarna, men inte ens kanoter kan passera genom vattnet. De måste bäras förbi.

Restaurering föreslås
Nu vill en grupp i Hammarby restaurera den gamla slussen i Gavelhyttan för att möjliggöra en ny sorts turism och skapa fler arbetstillfällen i området.
Dessutom vill man bygga en sluss i Hammarby vilket skulle det göra möjligt för båtar att ta sig upp till Eltebosjön ooch Ottnaren och sedan nå även Gammelstilla.
I Gavelhyttan bor inalles åtta familjer, varav tre i direkt anslutning till den gamla slussen. Samtliga dessa motsätter sig att slussen restaureras. Arbetsgruppen för en restaurering har ännu inte lyckats få med dessa ortsbor med på tåget.

Årsunda kanal
Tvärs äver Storsjön går Enköping-Ockelboåsen och på denna ås går sedan 1920-talet väg 272. I denna ås rensades ett hål för sjötrafiken. Detta hål gick under namnet Årsunda kanal och över den går Bångs bro sedan vägen byggdes. Det finns även ett hål i åsen längre söderut. Detta kallades Kallhålet, då det ofta var öppet även på vintern tack vare starka strömmar. Över detta hål går Kallhålsbron.

Gavelhytteån vid Hammarby© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Nedströms från bron

Uppströms från bron


Gavelhyttans sluss

Övre slussportens fäste.

Hela slussen med Storsjön i bakgrunden.

Slussen från Storsjön.

Övre slussportens fäste.

Hela slussen med Storsjön i bakgrunden.

Slussen från Storsjön.Här kan vi se hur hela den stensatta segelrännan rasat samman.

Uppströms i riktning Hammarby.

Här kan vi se hur hela den stensatta
segelrännan rasat samman.

Uppströms i riktning Hammarby.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Slussen sedd från nedströms

Storsjön sedd från slussen

Slussen sedd från nedströms

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Gerlaksgården, en gammal bergsmansgård, vid kanalrännan

Gerlaksgården, en gammal bergsmansgård, vid kanalrännan

Gavelhytteåns fria lopp vid sidan om kanalfåran

Till höger ses grundrester från en gammal kvarn

Läs om Gammelstilla kanal här.


Källor: Carl-Adolf Murray i Gästrike-Hammarby, samtal 2001. Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1964. Artikel i Gefle Dagblad 14 juli 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-17