Broarna över Trollhätte kanal och Göta Älv

Från Vänern till Kattegatt

Dalbobron

Dalbobronbron

Höjd 15,5 meter. Klaffen är 49,5 meter och dess bredd 17,3 meter. Bron byggdes av Skånska Cementgjuteriet. Den är öppningsbar och togs i bruk 1963. Bron ansågs då vara den längsta i sitt slag i norra Europa. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Järnvägsbron

Järnvägsbronbron

Fri höjd 2,0 meter. Farledens bredd 30 meter. Denna enkelspåriga järnvägsbro byggdes 1916 till 1917 av den tyska firman J. Gollnow & Son. Bron är öppningsbar. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Gropbron

Gropbronbron

Fri höjd 4,0 meter. Bredd 30 meter. Öppningsbar. Bron togs i bruk 1965 och är av dubbelklafftyp. Den ligger några hundra meter norr om den gamla Gropbron från 1912 som var en svängbro. Dess fundament ser man fortfarande vid passage. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Stallbackabron

Stallbackabron
© Bilden tagen 1998
av Stefan Ehlin.

Höjd 27 meter. Bron har en längd av 1 400 meter. Byggandet började i januari 1979 och bron öppnades för trafik i juni 1981, men var inte helt klar förrän den 1 oktober samma år. Göta Älv är cirka 500 meter bred vid bron.
Kanalen sedd från söder
© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm.

Järnvägsbron i Trollhättan

järbvägsbron
Denna bro har en fri höjd av 2,5 meter. Farledsbredd 30 meter. Lyftbron invigdes den 9 november 2001 då den ersatte en gammal bro på samma ställe. Detta är den enda lyftbron av sitt slag i Sverige. Den består av fyra, cirka 40 meter höga lyfttorn av betong, och själva bron lyfts med hjälp av motvikter när fartyg skall passera. Den ger i lyft läge en seglingsfri höjd på 27 meter. Bron är tillverkad i Holland.
© Bilden tagen 2004 av Björn Ehlin.

Klaffbron

Här finns bilder på bron när den öppnas.
© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm.

Klaffbron

Klaffbron
Detta är en verklig flaskhals i centrala Trollhättan. Livligt trafikerad av bilar och många båtar som kräver öppning. Fri höjd 3,5 meter. Bredd 30 meter. Öppningsbar med fyra klaffar. Ersatte 1958 och 1959 en gammal klaffbro på samma ställe på så sätt att en hälft av den nya bron byggdes precis vid sidan om den gamla 1958. Sedan revs den gamla klaffbron och ytterligare en ny byggdes och allt var klart 1959. Skånska Cementgjuteriet byggde broarna och tyska MAN installerade manövermaskinerierna.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Klaffbron
© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm.

Lilla Edetbron

Lilla Edetbron

Höjd 10 meter. Bredd 26 meter. Öppningsbar. Den ligger strax nedströms slussen. Denna betongbro byggdes under 1970-talet och ersatte då en klaffbro från 1920-talet som låg alldeles norr om slussen. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Jordfallsbron

Jordfallsbron

Fri höjd 11 meter. Farledsbredd 40 meter. Öppningsbar. Denna bro byggdes av Skånska Cementgjuteriet och var klar att tas i bruk 1966. Hela bron är 700 meter lång och de två öppningsklaffarna ger en farledsbredd av 40 meter. Tyska MAN svarade för maskineriet. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Färjelinje över Göta älv vid Bohus-Jordfallet
Troligen en mycket gammal led. Bohusbron ändade färjeepoken 650923. Mot slutet hade man två lindrivna färjor som parallellt trafikerade leden för att klara den tunga trafiken. Mig veterligen enda stället i landet med dylikt arrangemang. Det finns roliga historier från denna led med berusade färjkarlar som inte vetat vilken sida om älven de befann sig på.
Inte så noga på den tiden.

Den första färjan jag känner till är 62/25 som insattes 1924, den lastade 13 ton. 530915 kom 62/192 (17x7 m) till leden. 590525 insattes 62/241 (23x7 m). Förmodligen har 62/24 och 62/192 gått parallellt 1953-1959, och 62/192 och 62/241 mellan 1959 och 1965.
Det finns även vaga uppgifter om att Kornhallsfärjan 62/24 ska ha varit insatt på leden mellan 1951 och 1953.
På den västra sidan av stranden finns fortfarande två tillfartsvägar kvar, man ser tydligt att här funnits en färjled. På den östra sidan revs allt bort på 60-talet.

Texten skriven av färjeexperten Pär Johansson ©

 

Angeredsbron

Angeredsbron

Höjd 47 meter. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Färjelinje över Göta älv, Agnesberg-Nyebro.
Ersatt med Angeredsbron i den 3 december 1978.
Vägverket stod för driften fram till 670101, därefter kommunal drift fram till nedläggningen.
Den första färjan jag känner till var 62/23, med maxlast 6 ton. 530701 insattes 62/183 (14x6 m), 1961-1962 gick 62/200 (14x6 m) på leden, därefter kom 62/185 (17x7) m, insatt i trafik fram till 750701. De sista åren gick 62/232 (17x7 m) på leden. Mellan 1967 och 1978 hyrde Vägverket ut färjorna.

Texten skriven av färjeexperten Pär Johansson ©

 

Nyebro

Redan på 1600-talet fanns en bro över Göta Älv vid Lerjeholm. Runt 1680 flyttades denna längre norrut och hamnade ungefär där nuvarande Angeredsbron finns. Bron kallades då Orrekulla bro eller vanligare Nyebro. Denna bro förföll och en helt ny byggdes på samma plats 1786. Den var cirka 325 meter lång. Även denna bro förföll och redan 1820 var den så dålig att staten drog in sitt underhållsbidrag och därmed torde bron snabbt ha försvunnit.

 

Marieholmsbron

Marieholmsbron

Järnvägsbro över Göta Älv i Göteborg. Helt renoverad under åren 1999 till 2000. Farledsbredd 22,5 meter, fri farledshöjd 5,9 meter. Öppningsbar. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Tingstadstunneln

Tingstadstunneln

Tingstadstunneln från Hisingssidan. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Denna flaskhals i göteborgstrafiken öppnades för trafik 1968 efter fyra års byggtid. Beslutet att bygga tunneln togs redan 1958. Den passeras idag av drygt 100 000 bilar per dygn. Den ligger 14 meter under Göta Älvs yta.
Tunneln är 454 meter lång, med en ramp om 60 meter på vardera sidan. Den består egentligen av fyra tunnlar. Två för biltrafik som är 12,5 meter breda och 4,5 meter höga vardera. Mellan dessa ligger en knappt två meter bred servicetunnel och ovanför denna en ventilationstunnel.

 

Göta Älvbron

Fartyg passerar under Göta Älvbron.

Ahlmarksrediernas Unden passerar under Göta Älvbron. © Bilden tagen 1999 av Bosse Arnholm.

 

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

Bron invigdes 1966. © Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Nya Älvsborgs fästning

Nya Älvsborgs fästning

Nya Älvsborgs fästning vid Göta Älvs mynning i havet är en sista hälsning för alla dem som kommit Göta Älv nedströms.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast