Kanalen i Storstruckan

Kanal som förbinder Malgomajsjön med Maksjön

Kort historia:
Man ville förbinda Malgomajsjön med Volgsjön där huvudorten Vilhelmina ligger, dels med en kanal mellan Malgomaj och Maksjön och dels en kanal mellan Maksjön och Volgsjön. Mellan Malgomajsjön och Maksjön var höjdskillnaden så liten att sluss inte erfordrades, men mellan Maksjön och Volgsjön var höjdskillnaden 6,9 meter varför slussar krävdes.
Ingenjören vid Övre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Hjalmar Bergman, upprättade 1897 en arbetsplan för denna kanalisering. Han kom fram till att detta arbete skulle kosta sammanlagt 223 600 kronor!
Landshövdingen Cederberg i Umeå uppvaktades 1902 med en begäran om pengar till detta, men han kunde bara lova sammanlagt 19 200 kronor för att kanalisera förbindelsen mellan Malgomajsjön och Maksjön. Arbetena kom igång i september 1903.
Farleden fick en längd av 60 kilometer, varav 1,3 kilometer bearbetad sträcka. Vattendjupet i farleden berodde starkt på den allmäna vattennivån vilken varierade kraftig år från år. 1,0 meter djup var det minsta och 1,5 det vanliga vattendjupet vid normalt sommarmedellågvatten. Farleden förenade sjöarna Malgomaj, Varrissjön och Maksjön och prickades av ångbåtskaptenen själv med enkla granruskor.
Den nya farleden var färdig 1907 och hade då kostat sammanlagt 27 652:43. För detta hade man alltså beviljats 19 200 kronor i bidrag. Mellanskillnaden svarade de legendariska bröderna Lundberg för. Dessa bröder bedrev en ganska omfattande ångbåtstrafik i sjöarna i området, men hade även sågverk och annan verksamhet.

Under 1950-talet genomfördes en sjöreglering i området. Farleden blev då för grund och en ny led muddrades med hjälp av det elektriskt drivna mudderverket Marion. Den nya leden följer i stort den gamla genom själva Storstrucken, men tar en annan väg ut i Varisen som sedan leder ner till Lillstrucken och Maksjön.
Äldre båtfarare som minns den gamla älvfårans sträckning och som har grundgående båtar använder fortfarande den gamla ledens utlopp.

Malgomaj är reglerad inom dessa nivåer:
Lägst: 337,0 meter över havet och som högst 343,5 som är dämningsgräns.
Det vill säga en nivåskillnad på hela 6,5 meter.

 

Kartan till höger är en del av den sjökarta över Malgomaj, Varisen och Maksjön
som Lars-Erik Holmgren gjort för Skansholms Båtklubb.
Här visas enbart delen med Storstrucken och Lillstrucken.
Klicka på kartan för att få den i större skala.


100 år gamla rester

Lågvatten

Stämningsbild från Malgomaj

Runt 100 år gamla är dessa rester
av bröderna Lundbergs verk

Bilderna är tagna under den sena vårvintern
då vattenståndet är lågt

Stämningsbild från Malgomaj

© Bilderna tagna av Lars-Erik Holmgren, Vilhelmina

 

Den gamla kanalfåran

Från norra sidan av kanalen vy mot sydväst

Den gamla kanalfåran

Från norra sidan av kanalen vy mot sydväst

© Bilderna tagna februari 2003 av Lars-Erik Holmgren, Vilhelmina

 

Från norra sidan av kanalen vy mot sydost

Från norra sidan av kanalen vy mot sydväst

Från norra sidan av kanalen vy mot sydost

Från norra sidan av kanalen vy mot sydväst

© Bilderna tagna februari 2003 av Lars-Erik Holmgren, Vilhelmina

 

Från norra sidan av kanalen vy mot Varisen

Från norra sidan av kanalen
vy mot Varisen

 

© Bilden tagen februari 2003
av Lars-Erik Holmgren,
Vilhelmina

 


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978, samt Lars-Erik Holmgren i Vilhelmina, 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19