Strömma kanal

En del av farleden mellan Farsta- och Värmdölandet i norr och Ingarö- och Fågelbrolandet i söder som förbinder Baggensfjärden med Kanholmsfjärden. Hela farleden är 9.4 km lång. Själva Strömma kanal är 1350 fot lång, det vill säga 401 meter.
Kallades förr Wermdö kanal.

 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

401 m

0 m

0

? m

7 m

2 m

2,7 m
vid stängd bro

5 knop


Kort historia:
Kanalen har uppenbarligen gamla anor. År 1832 lästes följande kungörelse upp i Wermdö och Djurö kyrkor: "Att den så kallade Lillströmskanalen å Wermdö blivit så tillsvida fullbordad, att farten därigenom nu endast kan begagnas med två a tre fots djupgående mindre båtar, warder härigenom tillkännagifvet." Detta bör väl lämpligen tydas så att en gammal farled rensats så att vissa mindre båtar återigen kunde ta sig igenom.
Enligt Wilhelm Thams stockholmsbeskrivning 1850, rensades denna Wermdö kanal under åren 1832 till 1833 till 3 fots djup, 30 fots bredd och 1 100 alnars längd för en kostnad av 5 700 riksdaler. Arbetena genomfördes med hjälp av ortsbefolkningen.
Enligt Tham var det från början tänkt att djupet skulle bli större så att så kallade storbåtar skulle kunna ta sig igenom. Men så blev inte fallet.
Några år senare, 1835 byggdes en svängbro över kanalen och på 1860-talet byttes denna bro mot en ny och kanalen muddrades ännu en gång. Redan 1875 var det dags för muddring igen. Nu muddrades till 5 fots (1,5 meter) djup för att få samma djup som i Kolström och Stäket, vilket är farledens fortsättning in mot Stockholm.
1899 och 1927 muddrades kanalen på nytt och 1928 ersattes den gamla bron med en ny. Denna bro fick elektrisk manövrering 1938 och 1942 ny träbeläggning.
Vid andra världskrigets början byggdes skyttevärn vid kanalens norra sida och på bropelarna monterades lådor, vilka vid en eventuell invasion skulle fyllas med sprängmedel för att spränga bron och försvåra den invaderande maktens framfart.
Staten tog över ansvaret för kanalen 1944 via Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ett ansvar som 1956 flyttades över på Sjöfartsstyrelsen, nuvarande Sjöfartsverket.
1977 muddrades kanalen på nytt. Denna gång till 2 meters djup och med en minsta bottenbredd på 7 meter, och 1999 invigdes en ny bro över kanalen.

Sedan 1948 är det avgiftsfritt för båtar att passera kanalen.

Den västra kanalmynningen

Västra kanalhamnen

Broöppning på gång

Den västra kanalmynningen

Västra kanalhamnen

Broöppning på gång

Den öppna bron sedd från väster

Norra broklaffen

Bron sedd från öster

Bron sedd från öster

Den öppna bron sedd från väster

Norra broklaffen

Bron sedd från öster

Bron sedd från öster

Bron från öster

Kanalen sedd mot öster

Kanalen sedd mot öster

Bron från öster

Kanalen sedd mot öster

Kanalen sedd mot öster

Kanalens östra mynning

Bron sedd från öster

Åkers kanal strax ovanför slussen

Kanalens östra mynning

Kanalen och bron sedd från öster

Bron sedd från öster

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse och Robert Arnholm

Lite trafikstatistik:
1866 passerades kanalen av 1076 roddbåtar som betalade fem öre per passage och 293 gånger av ångslupen Strömma Kanal som betalade 25 öre varje gång.
1876 passerades kanalen av 759 roddbåtar som även då fick betala fem öre per passage, 329 gånger av ångfartyget Stavsnäs och 47 andra större fartyg som alla betalade 25 öre per passage.
Den högre avgiften för de större båtarna berodde på att de behövde broöppning.

Brovaktarberättelse
Vill bara tala om att min far Erik Ringström och före honom min farfar Karl-Arvid Ringström var brovakter vid Strömma kanal.
Farfar arrenderade bron under några år. Avgifterna håvades in och jag minns att jag själv fick vara med om det, men jag har för mej att jag var c:a 10-11 år och jag är född 1942. Du skriver att avgifterna togs bort 1948?
Eller var det fel?
Lars Ringström


Källor: Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg, samt Strömma Hembygdsförenings dokument om kanalen sammanställt 1999 (förmedlat av Sten Axelsson) och Nordisk Familjebok 1933.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast