Ljusterö kanaler

De två sunden mellan Ösbyviken och Arnöfjärden, samt mellan Marumsfjärden och Ramsmorasunden slammade igen i början av 1900-talet. Landhöjningen hade en stor betydelse för detta. Resultatet av detta har blivit att vattengenomströmningen uteblivit och de inre vikarna i området slammat igen, det stillastående vattnet på många ställen luktar illa och inte minst att fiskarna blivit färre då vattenområdena här numera inte duger som fortplantningsplatser.
År 2007 bildades arbetsgruppen "Ljusterö kanal" för att undersöka möjligheterna att återskapa de två sunden och att informera fastighetsägare och företagare i området. 2008 bildades så Ljusterö vatten- och fiskevårdsförening som tillsammans med Hembygdsföreningen bett kommunen undersöka möjligheterna att öppna de två sunden för vattangenomströmning.
Kommunen gav undersökningsföretaget Sveco i uppdrag att undersöka möjligheterna för en kanal mellan Ösbyviken och Arnöfjärden. Denna kanal skulle ge styrpulpetbåtar möjlighet att passera och att mötas i kanalen och att en bro skulle byggas med lämplig seglingsfri höjd.
Sveco kom fram till att en sådan kanal skulle kosta 6,5 miljoner kronor om man kunde lägga upp schacktmassorna längs stränderna. Kostnaden skulle öka med nästan 3 miljoner kronor om schacktmassorna måste forslas bort.
Inga beslut är ännu fattade, men förslaget har väckt protester från sommarboende som inte vill se en "motortrafikled" genom sitt småhusområde.
I en informationsskrivelse från maj 2010 skriver Ljusterö Vatten och Fiskevårdsföreningen att man förordar att en rensning av den gamla vattenvägen mellan Ösbyviken och Arnöfjärden genomförs först och att den sydligare gamla vattenvägen från Marumsfjäden till Ramsmorasunden görs senare.
Man föreslår att kanalen mellan Ösbyviken och Arnöfjärden grävs 420 meter lång med ett minsta djup av 0,5 meter vid lågvatten och att den anpassas till stenfundamenten vid den gamla landsvägsbron som fanns före 1950. Under Ljusterövägen föreslås två vägtrummor med en diamatar på cirka 1 m.

Bilder från sundet mellan Ösbyviken och Arnöfjärden

Östra mynningen torrlagd vid lågvatten

Vy västerut från vägbanken

Vy österut från vägbanken
© Bilderna tagna av Ralf Sass

Vy österut från bron

Bron sedd från öster

Närbild på bronKällor: Tidningen Mitt i Södra Roslagen, artikel 20110809, samt skrivelse daterad 2007 från en arbetsgrupp för information kring idén att öppna två igenslammade sund mellan östra och västra Ljusterö, samt ett informationsbrev daterat maj 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19