Vormas vattensystem

Slussen i Svanfossen

Fritidsbåt som slussar

Slussen i Svanfossen

Fritidsbåt som slussar

© Bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm

I Glomma/Vormas vattensystem finns en led som går från Rånåsfoss strax söder om Årnes i Glomma till Lillehammer i nordändan av Mjøsa. Hela distansen är cirka 150 kilometer. Det är bara en sluss som lyfter båtarna upp till 3 meter upp förbi Svanfossen i älven Vorma, mitt emellan Årnes och Eidsvoll.
Denna sluss byggdes under åren 1903 till 1906 i samband med att en regleringsdamm byggdes vid samma ställe. Höjdskillnaden varierar beroende av vattenflödet mellan 1 och 3 meter. Det händer till och med att det är samma vatenstånd nedanför och ovanför slussen. Detta kan inträffa då Glommas vårflöde är exceptionellt kraftigt.
Slussen, som är 60 meter lång och 6 meter bred, öppnades alltså för trafik 1906, men stängdes 1972. Man skyllde då dels på att den var nedsliten, men också att det var så få båtar som passerade. Under en följd av år var det färre än tio slussningar per säsong.

Under 1980-talet ökade trafiken med fritidsbåtar kraftigt på Mjösa och 1991 bildades föreningen Vattenvägens Vänner med det uttalade målet att samla in pengar för att restaurera och åter öppna Svanfoss sluss. Detta lyckades man med och 1993 kunde den nyrestaurerade slussen öppna och trafiken åter komma igång.
Vilket den gjorde med besked!
Redan samma år som slussen öppnades på nytt bildades Glommen och Vormen Skibsaktieselskap, ett folkligt sällskap som köpte in M/S Elvekongen och satte den i trafik mellan Årnes och Eidsvoll. Där går den regelbundna turer under turistsäsongen och får sällskap med ett stigande antal fritidsbåtar.
Från Eidsvoll, fast åt andra hållet, upp på Mjösa alltså, går för övrigt världens äldsta hjulångare i reguljär sommartrafik. Det är SS Skibladner som gör regelbundna dagsturer på 100 sjömil.

Redan 1854 byggdes Sundfoss sluss i Eidsvoll för att möjliggöra båttrafik på leden. Denna sluss togs ur bruk och revs då regleringsdammen och slussen i Svanfossen byggts 1906.
1854 öppnades för övrigt Norges första järnväg från Oslo till just Eidsvoll. Sundfoss sluss byggdes för att frakter från Årnes skulle kunna komma fram till järnvägstationen i Eidsvoll.
Man kan anta att den trafiken minskade i betydelse när Årnes fick egen järnvägsförbindelse med Kongsvinger 1862.


Källor: Frode Lund och Jahn Børe Jahnsen. Ole Kofoed-Olsen, Med egen båt på Sveriges kanaler och norske kanaler, 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02