Lindåsslussen

Lindåsslussen började byggas 1899 och togs i bruk 1908. Den var i aktivt bruk fram till 1963 och fick efter det förfalla. Ett projekt för att restaurera slussen och farleden startades i slutet av 1990-talet.
Slusskammaren är 38 meter lång, 7,6 meter bred och har ett djup av 3,5 meter.
>

Slussen sedd från . . .

Slussen sedd från . . .

Utsikt från slussen

Slussen sedd från norr

Slussen sedd från söder

Utsikten norrut från slussen

© Bilderna tagna av Ole-Jakob Aarland

 

Ett av portbladen lyfts av för renovering

En slussport på verkstadsgolvet

Svetsare arbetar med en slussport

Ett av portbladen lyfts av för renovering sommaren 2001

En slussport på verkstadsgolvet på Mastrevik Mek AS.

Svetsare arbetar med en slussport

© Bilderna tagna av Ole-Jakob Aarland

Lindås kommune ligger nord for Bergen. Den indre farleden fra Bergen mot Sogn gjennom Alverstraumen, Radsundet og Lurefjorden (også kalt Lygrefjorden) går forbi Lindås. Adskilt fra Lurefjorden ligger det store Lindåsbassenget med Straumsosen og Spjeldneshavet, og innenfor disse igjen ligger Fjellangervågen.

Mellom Lurefjorden og Lindåsbassenget ligger Kjerringstraumen og deretter Skallestraumen på nordsiden og Flatstraumen på sørsiden av Mølleholmen. Det sterke tidevatnet og den store forskjellen mellom flo og fjære gjorde det svært vanskelig å gå inn her med båt i tidligere tider. Bygdene rundt Lindåsbassenget og Fjellangervågen hadde ikke veg over land den gang. Alle forsyninger kom med båt. Ytterst i Kjerringstraumen ble det bygget en kai med navnet Pinebenken, der måtte båter ofte vente i mange timer før strømforholdene ble slik at man kunne komme fram med båt. Da litt større dampskip (ångbåter) ble tatt i bruk, kunne disse komme gjennom Kjerringstraumen fram til Mølleholmen, men både Skallestraumen og Flatstraumen var for trange og hadde urent farvann.

I 1874 fikk havnedirektøren søknad om at Skallestraumen ble satt i stand for dampskipsfart. Penger ble gitt og arbeid ble utført både i Skallestraumen og Kjerringstraumen 1880-1882. Samtidig ble det også gjort noe arbeid i Haukåsstraumen mellom Lindåsbassenget og Fjellangervågen. Da kunne dampskip komme helt inn til Vågseidet og Myking. Men det måtte mer arbeid til når båtene etter hvert ble større.

I 1888 ble det for første gang søkt om å bygge en sluse i Skallestraumen. Gjennom 1890-årene ble det lagt mange planer, men først i 1901 kom den planen som ble gjennomført. Det skulle sprenges en sluse gjennom Mølleholmen, Skallestraumen skulle stenges og Kjerringstraumen og Haukåsstraumen skulle renses opp. Slusen skulle være 33 meter lang, 7,6 meter bred og 3,5 meter dyp. Dette var målt ut fra dampskipet (ångbåten) Rolf, men denne forliste i 1900 og det neste skipet Nord-Hordland var mye større. Derfor ble slusen forlenget med 5 meter til 38 meter. Byggingen av slusen ble satt i gang, arbeidet kostet 152.200 kroner og i 1908 ble slusen åpnet for trafikk. Den tidligere mølleren på Mølleholmen ble nå slusevokter. Et redskapshus ble bygget og priser for båter gjennom slusen ble fastsatt.

Det er to sett med sluseporter i hver ende av slusekammeret, og de peker hver sin veg. Det spesielle ved en saltvannssluse (også kalt sjøsluse) er at strømmen kan komme begge veger, i motsetning til en elvesluse der vatnet bare renner en veg. Når strømmen renner inn i Lindåsbassenget tar de to ytterste sluseportene trykket. Når strømmen renner ut, tar de to innerste portene trykket. Hvor lang tid det tar å fylle slusen er avhengig av flo og fjære og hvor sterk strømmen er.
Lindås-slusen er en av to slike saltvannsluser i Norge. Den andre ligger i Skjoldastraumen ved Haugesund. Denne ble tatt i bruk i 1908 og har vært i sammenhengende drift siden da. Men Lindås-slusen er den eneste av de to som nå kan restaureres tilbake til sin opprinnelige form og tas i bruk igjen.

Sluseportene måtte heises opp og rengjøres helst hvert annet år, og dette ble gjort siste gang i 1951. Da var det fire år siden sist. I 1963 ble Lindås-slusen lagt ned og siden har sluseportene stått åpne. Nå kan man bare komme gjennom slusen når strømmen skal snu og det er stille vatn. Veteranskipet Granvin gikk gjennom slusen i 2000. Bygdene rundt Lindåsbassenget og Fjellangervågen har fått veger og landtrafikken har overtatt etter båtene.

I 1999 ble prosjektet Den indre farleia med Lindås sjøsluse satt i gang ved et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen (länet), kommunene og næringslivet. Det gamle merkesystemet i skipsleden skal restaureres. Lindås sluse skal settes i stand for nesten 5 millioner kroner. Den sterke økningen av fritidsbåter er en av grunnene til dette.
Prosjektet bestod opprinnelig kun i restaurering av Lindås sjøsluse innen utgangen av 2003. Etter hvert viste det seg at det var stor interesse for å sette slusen inn i en større sammenheng som viste den historiske utviklingen i og langs den indre farleia fra Bergen til Fensfjorden.
Nå er sluseportene heist på land og demontert for å bli rengjort og satt inn med antirustmiddel. Slusekammeret vil bli renset opp. Det er håp om å få avtale om allmen bruk av den nå private bilveg til slusene over Spjotøy nord for Skallestraumen. Sluseområdet skal legges til rette for turister. Hösten 2008 beräknas de två första slussportarna åter vara på plats och de övriga sex portarna kommer förhoppningsvis på plats under 2009. Båtfolket har en unik attraksjon å se fram til.
Jahn Børe Jahnsen med bistånd av Ole-Jakob Aarland


Källor/Kilder: Lindåsprojektets hemsida på internet. Gunn Nordal: Lindåsslusene Spjotøy, Lindås kommune, 1999. Prosjektbrosjyren Den indre farleia med Lindås sjøsluser, 2000. Vedlegg til prosjektbrosjyren: Statusrapport pr. 31. desember 2003.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02