Femunden-Feragens kanal

Kopparverket i Røros var under 1600-talet och början av 1700-talet i stort behov av ved. När virkesförrådet i den närmaste omgivningen var förbrukat ökade behovet av snabba virkestransporter av virke från annat håll och 1715 började man gräva en flottningskanal mellan Femunden och Feragen. Redan 1715 fick man vatten att rinna mellan de två sjöarna, vilket fick stor betydelse för timmerflottningen, men även för olika fiskarters utbredning.
Mellan Feragen och Store Langtjern, liksom mellan Store Langtjern och Lille Langtjern byggdes timmmerrännor för att underlätta flottningen.
Själva kanalen går mellan Femundens nordända och Lille Langtjern. Den är 300 meter lång och höjdskillnaden är två meter.
Kanalen grävdes 1762.
För att inte behöva gräva en så djup kanal byggde man ett dämme i sydändan av Femunden och höjde sjön 1,6 meter. Detta tilltag stötte dock på patrull på den svenska sidan, där man gick miste om vatten i Klarälven. Man tvingades ta bort dämmet och grävde i stället kanalen så djup att man fick lämpligt vattenflöde vid normalvattenstånd.
Kanalprojektet avslutades först 1764.

Kanalen och timmerrännorna var i bruk långt efter det att Røros kopparverk slutat använda transportleden. Nu gick i stället timret vidare ner genom Glomma. Men det hände ofta att timret inte kom fram under en flottningssäsong. Speciellt år med liten vårflod.
Anläggningen och kanalen förföll, men har nyligen rustats upp så att den nu för över 500 liter vatten per sekund från Femunden till Glomma vid normal vattenföring.


Källor: Bjørn Tore Hindklev, Rørosviddas fiskefauna, text på internet 2002. Leif Ryvarden och Tor Selstad, Glomma, Universitetsforlaget.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-06