Thyborøns kanal

Förbinder Limfjorden med Nordsjön med en smal ränna genom Agger Tange.

Kort historia:
Det var en svår storm från väst-syd-väst som rasade den 3 och 4 februari 1825. Plötsligen bröt havet igenom Agger Tange och öppnade en förbindelse mellan Nordsjön och Limfjorden.
Detta skapade svåra problem och fattigdom för befolkningen i den lilla staden Thyborøn till att börja med.
Men det skapade också möjligheter.
När floran och faunan i Limfjorden anpassat sig till den högre salthalten så kunde fiskarna öka sina fångster. Genom den kanal som öppnats kunde också sjöfarten passera. Detta underlättade och ökade handeln med främmande länder från städerna runt Limfjorden, och det kom även Thyborøns invånare till godo.
1847 utvidgades kanalen och fick en bredd på över 400 meter med ett djup på 2,5 meter. Nu gick direkttrafik till England här. Allra flest fartyg passerade 1855 då 1805 fartyg gick igenom kanalen.
Sedan grundades kanalen upp och 1860 ställdes den direkta englandstrafiken in.
En stormflod 1862 bröt en ny ränna genom Agge Tange. Denna gång en kilometer norr om den gamla kanalen.
1875 fick Thyborøn ett verkligt uppsving då danska staten satte in stora resurser för att säkra de utsatta kusterna. Thyborøns kanal fördjupades och utmärktes, liksom flera av farlederna inne i Limfjorden. Denna storsatsning inledde en stark utveckling i området.
Under årens lopp har Nordsjön grävt sig allt djupare in i landet. Åtskilliga gånger har förstärkningar gjorts och under 1900-talet framfördes flera gånger förslag på att stänga Thyborøns kanal som ett led i försöken att hindra havets härjningar. Ett förslag har varit att ersätta kanalen med en sluss. Inget av detta har genomförts.
Däremot har en färja satts in över kanalen för att underlätta landtrafiken.
Under senare år har hamnstäderna i västra Limfjorden fått allt större besvär med stigande vattenstånd särskilt vid hårt väder. Därför har Kystdirektoratet i Lemvig 2012 börjat undersöka konsekvenserna av en stängning av Thyborøns kanal. Undersökningen är ännu i sin linda, så det återstår att se vad resultatet blir.

Samtidigt föreslår det politiska partiet Venstre att farleden genom Limfjorden fördjupas så att hamnarna i fjorden kan ta emot större fartyg. Om en fördjupning inte görs riskerar all handelssjöfart att stängas ute från Limfjorden inom 10 år, då alla moderna kustfartyg byggs med större djupgående än vad som idag är möjligt.
Kystdirektoratet i Lemvig har undersökt förutsättningarna och kommit fram till en kostnad på 215 miljoner danska kronor för att fördjupa farleden med 1 meter. Transportministeriet har svarat att de inte har pengar att skjuta till för ändamålet. Det blir alltså ingen fördjupning.

Ett omfattande skydd mot erosion har byggts mot Nordsjön.

Pirarna är kraftigt förstärkta.

Trålare på väg ut genom Thyboröns kanal.


© Bilderna tagna 2004 av Ingemar Nordlund

 
Vy västerut från färjan mellan Thyborön och Agger.

Vy västerut från färjan mellan Thyborön och Agger.

Vy västerut från färjan mellan Thyborön och Agger.


© Bilderna tagna 2004 av Ingemar Nordlund

 


Källor: Danmark til søs del III, av Mogens Brems från 1976.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-21