Höjer kanal

Den gamla staden Höjer, som nu är en del av kommunen Tönder, ligger i den allra sydligaste delen av danska Jylland. Höjer var tidigare en viktig hamnstad och har anor från 1200-talet. Staden ger ett mycket gemytligt intryck och består till största delen av hus från 1700- och 1800-talen.
En väderkvarn från 1857 mitt i staden påstås ha varit nordeuropas högsta väderkvarn byggd i trä. I den finns numera ett väderkvarns- och märsklandmuseum.
Detta landområde, liksom stora delar av nordligaste Tyskland inklusive den stora staden Flensburg har under århundraden ömsom tillhört Danmark och Tyskland. Detta område återfick Danmark 1920.

Höjer kanal är cirka tre kilometer lång och så gott som spikrak. Den utgör ett konstgjort utlopp för Vidå. Den första slussen byggdes 1861 i samband med att den första skyddsvallen mot flodvågor, Höjer-Siltoft-vallen, byggdes. Denna skyddsvall byggdes mellan staden Höjer och byn Rudböl nere vid den nuvarande tyska gränsen.
Tidigare har det även funnits åtminstone en sluss till i kanalen. Den låg vid Rudböl. Vidån är farbar upp till Rudbölsjön för båtar med en meters djupgående och ännu mindre båtar kan fortsätta in till Tönder. I Höjer, strax uppströms slussen finns en båthamn med drygt 80 platser.
Denna hamn hade förr regelbunden ångbåtstrafik till ön Sylt. Tåg förde turister från Hamburg till hamnen i Höjer där de steg ombord på ångbåtarna för transport ut till Sylt och de många kurhotellen där.
Men 1927 öppnades Hindenburgdämningen mellan Klanxbüll i Tyskland och Sylt. Då behövde de tyska turisterna inte ta omvägen via Danmark och trafiken i Höjer hamn minskade kraftigt.
Farleden in till Vidåslussen och Höjer kanal är mycket svårnavigerad trots att den är utprickad under sommarhalvåret. Det är lätt hänt att man går på grund. Alla här vana seglare ger rådet att endast angöra slussen under stigande vatten.
Då måste man visserligen förtöja och vänta på lågvatten innan slussen öppnas, men det är ändå klart bättre än att stå på grund ute till havs och vänta på högvatten!

Höjer sluss

Slussen från nedströms

Slussen från nedströms

Kraftigt forsande vatten rusar in i den helt öppna slusskammaren.

Lugnare utflöde nedströms.
Utsikt över kanalen. I fjärran skymtar Vidåslussen med öppning mot havet.

Vy uppströms

Slusskammaren sedd från uppströms.

© Bilderna tagna 2015 av Bosse Arnholm


Vidå sluss
Vy uppströms mot Höjer

Vy ut mot havet.

Slussen och kontrolltornet sett från havssidan.Kontrolltornet på närmare håll.

Skylt på kontrolltornet visar att slussen byggdes 1983.

© Bilderna tagna 2015 av Bosse Arnholm

Kort historia:
Höjer ligger på en liten höjd i ett stort märksområde som sträcker sig över södra Jylland både i Danmark och Tyskland. Detta område har under alla tider ofta drabbats av svåra stormar från väst med allvarliga skador och många dödsfall som följd.
Bland de första kända är den som drabbade området från Ballum i norr till Rudböl i söder mellan den 3 och 4 februari 1825. Vid Rudböl lyftes ett skepp högt upp och hamnade ovanpå den äldre skyddsvallen. Ett annat skepp slogs i spillror. Stormen förde också in mängder med sand som blev liggande över åkrar och betesmarker, varför all odling där blev omöjlig under åtskilliga år.
Alla städer och byar i området fick allvarliga skador även om de alla var byggda på högre belägen mark. Flera människor omkom.
Under sommaren samma år kom kung Frederik VI på besök för att visa sitt stöd för befolkningen. Även då drabbades området av en så kraftig storm med översvämning som följd att kungen tvingades dra sig tillbaka till Hooge för att få skydd. Den värsta stormfloden man känner till inträffade 1976 då vattennivån i havet steg med nästan 5 meter. Hela området från Ballum i norr ner till tyska Sylt evakuerades.
Samma år beslutade det danska folketinget att tillsammans med myndigheterna i Tyskland att bygga en skyddsvall ut mot havet från Emmerlev Klev i norr till Hindenburgfördämningen i Tyskland. Denna vall byggdes gemensamt av danska och tyska myndigheter. Vallen blev 12,2 kilometer lång och 6,5 meter hög över medelvatten.

Bosse Arnholm

 


Källor: Kommas Havnelods 1997/99, flera olika internetsiter och eget besök på plays 2015.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-23