Risåkanalen

Flottningskanal mellan Risån, som är Rickleåns nordligaste tillflöde, och Lillån, som är Bureälvens sydligaste.

Kort historia:
1851 fick Bureå Sågverks ägare tillstånd av Kungl. Maj:ts befallningshavare att gräva en kanal mellan Risån och Lillån i Burträsk för flottning av timmer. Man fick rätten att flotta timmer i denna kanal under sex eller högst åtta dagar årligen.
Samma dag fick byamännen i Innansjö tillstånd att uppföra en damm över Risån vid Risåtjärn som fick användas både för flottning och för att genom vattensilning förädla oduglig mark av myr och mossland till gräsbärande äng.
Kanalen grävdes för hand och blev 1 700 meter lång.
Den fick stor betydelse både för bönderna i trakten och för Buresågen som härmed fick sitt virkesbehov täckt.
1914 blev kanalen allmän flottled och 1918 byggdes Risådammen om och fick ett slussparti för timmer och virkesskiljning för kanalen respektive Göksjön.
Dammens stora betydelse för bönderna kommer sig av att man dämde upp Risån så att de så kallade Dammängarna svämmade över. Ängarna fick på det viset näring så att starr och myrgräs växte till knähöjd. Slåttern här gav större delen av det vinterfoder man behövde i trakten.
Flottning genom kanalen gjordes sista gången 1928, sedan togs transporterna över av järnvägen.
Slåttern på Dammängarna upphörde i slutet av 1940-talet. Då hade man inte skött vattensilningen ordentligt under ett antal år, vilket gjorde att kvaliteten på höet blev för dålig.
Någon båttrafik har veterligt inte förekommit på kanalen.
Numera är kanalen ganska igenvuxen, men syns dock fortfarande - om man letar på rätt ställe!

Tre olika vyer av den gamla kanalfåran

Vid den fallfärdiga ladan finns en skylt som visar vägen till kanalen

Bland björkarna ses ännu rester av kanalens strandskoning

Gräset växer frodigt i den gamla kanalrännan

Vid den fallfärdiga ladan finns en skylt som visar vägen till kanalen

Bland björkarna ses ännu rester av kanalens strandskoning

Gräset växer frodigt i den gamla kanalrännan

© Bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm


Källor: Gunda Lundström, Innansjön med omnejd 1539 - 1999 (enligt informationsskylt vid kanalen), samt Emmanuel Johnsson, samtal 2001.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19