Örekilsälven

1603 fick Uddevalla tillstånd från kung Kristian IV att exportera trävaror även från Sverige. Bohuslän tillhörde Norge ända fram till freden i Roskilde 1658.
Redan under 1600-talets första hälft fanns en rad sågar utmed älven vilka drevs av vattenkraft. En del av dem hade vatten nog för drift under vår och höst, så kallade flomsågar, medan andra kunde köras året runt, så kallade årgångssågar.
Uddevalla sågbruksbolag fick 1672 privileium för trähandeln med Dalsland. Skogarna där bestod till stor del av grova mast- och blockträd och det var hård konkurrens om denna råvara. Betydelsen av av denna råvara föranledde att landshövdingarna Schönleben och von Vicken år 1685 befalldes att rensa upp Örekilsälven och andra lämpliga vattendrag. Arbetena skulle urföras av allmogen, men på kronans bekostnad. Regeringen avsatte 5 000 daler silvermynt och anmodade lantmätaren Fredrik Sixtus att leda arbetena.
En viktig orsak till denna åtgärd var att regeringen ville hindra att det värdefulla virket skulle försvinna till Norge.
Intressenterna i Uddevalla sågbrukskoncern hade år 1698 24 sågkvarnar i Örekilsälven och Valboån. 100 år senare hade antalet sågar ökat till 32.
Örekilsälven och Munkedalsälven lär vara en av Sveriges äldsta utbyggda flottleder och flottningen har fortsatt in i modern tid. Så sent som 1948 flottades 90 000 kubikmeter pappersved i Örekilsälven.
Från sågarna utmed älven flottades det sågade virket vidare mot havet där fullriggarna låg ankrade vid den så kallade Munkedals hamn i väntan på last. Mycket timmer kom från Nordmarks härad och en del härader i Värmland och exporterades främst till Frankrike. Särskilt eftertraktat var detta virke i Loire-distriktet.

Rester av ett stickspår i Munkedals hamn

Hamnen

Sidogren av Örekilsälven med småbåtshamn, Saltkälleholmen åt höger och fastlandet åt vänster

© Bilderna tagna 2013 av Bosse Arnholm
Örekilsälven nära utloppet. Vy uppströms där motorvägsbron ses i bakgrunden

Vy nedströms från samma plats

Örekilsälven och motorvägsbron

© Bilderna tagna 2013 av Bosse Arnholm
Gamla E6-bron och älven med Örekils minigolfbana i förgrunden

Älven nedströms gamla E6-bron

Gamla E6-bron under renovering

© Bilderna tagna 2013 av Bosse Arnholm
Örekilsälven vid Kviström sedd uppströms från gamla riksvägsbron

Örekilsälven vid Kviström sedd nedströms från gamla riksvägsbron

Den gamla bron vid Kviström sedd från nedströms

© Bilderna tagna 2013 av Bosse Arnholm


Källa: Yngve Rollof, Sveriges Inre vattenvägar, del 3, 1979.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-07-02