Önne sluss

Planerad sluss och kanal mellan sjöarna Bolmen och Unnen i sydvästra Småland.

 

Kort historia:
Höjdskillnaden mellan Unnen och Bolmen är cirka 3,5 meter vilket gjort att Önne å under tidernas lopp kunnat utnyttjas för att driva vattenhjul vilka i sin tur drivit både kvarnar och sågverk. Sedan 1938 finns där ett kraftverk med en kanal. Här produceras elektrisk ström till fastigheterna i området.
Reguljär ångbåtstrafik startades på sjön Unnen 1893. Även dessförinnan kan det ha funnits ångbåtar för timmerflottning på Unnen. Timret flottades till Önne där det fanns en flottningsränna till Bolmen.
Enligt uppgift väcktes de första tankarna om en kanal med sluss för båttrafik i ån redan 1885, och har sedan diskuterats åtskilliga gånger, utan att någon sluss byggts.
Nu har dock Föreningen Önne sluss bildats och startat en utredning om möjligheterna att förverkliga den gamla drömmen. Man planerar en 600 meter lång kanal från Bolmen och en eller två slussar för att betvinga höjdskilllnaden.
Från länsstyrelsen i Halland har föreningen äskat om pengar till en grundlig förstudie och man planerar att bygga kanalen i samarbete med Högskolan i Halmstad som visat stort intresse för projektet.


Önne by med befintlig kanal.

Önne by från luften

Önne by med befintlig kanal. Bilden tagen från söder mot norr. Unnen ligger väster ut och Bolmen åt öster. Det grå huset som du ser i kanalen till höger är kraftverket

Bilden är tagen från norr mot söder. Kvarnsjön/Unnen ses i väster och Önne å flyter mot Bolmen i öster. Eventeull ny kanalsträckning blir söder om husen i byn, ungefär där Du ser att lövträden gränsar mot barrskog. Det mesta av barrskogen blåste ner när Gudrun härjade som värst i januari 2005!

Gränsen mellan Hallands och Kronobergs län går i gamla åfåran.

Två broar

Kanalen/ån sedd uppströms från norra bron

Kanalen ner till kraftstationen

Gränsen mellan Hallands och Kronobergs län går i gamla åfåran.

Första bron går över den naturliga åfåran och den andra över kanalen till kraftstationen

Kanalen/ån sedd uppströms från norra bron

Kanalen ner till kraftstationen

De två broarna från Kronobergssidan

Kraftstationen med utloppet mot Bolmen

Kraftstationen med utloppet mot Bolmen

Kanalen sedd från kraftstationen. Det röda huset är Önne kvarn

De två broarna från Kronobergssidan

Kraftstationen med utloppet mot Bolmen

Kraftstationen med utloppet mot Bolmen

Kanalen sedd från kraftstationen. Det röda huset är Önne kvarn

 

Skiss med den
planerade kanalen inritad.Källor: Föreningen Önne sluss hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19