Dala kanal

Tanken är inte ny. Redan på 1700-talet ville man förbinda Siljan och Dalälven med Strömsholms kanal. Detta ansågs vara en viktig förbindelse för att bättre kunna utnyttja alla Dalarnas naturresurser, och under senare tid för att hindra utfluyttningen av både arbetstillfällen och människor från bygden.
Men av dessa planer blev intet.
Här kan du följa en tänkt förlängning av Kolbäcksån, från Smedjebaken till Ludvika.

Men på 1960-talet tog planerandet ny fart. Inom Siljans Båtförbund började man diskutera en småbåtsled den 35 mil långa vägen från Siljan till havet. Eldsjälen Hans Kers studerade Dalälven från Siljan till havet och kunde konstatera att det vore mycket intressant med en kanalled här - även för nytttotrafik.

1968 bildades Dala Kanalsällskapet och året därefter författades en första skrivelse till landstinget med en begäran om utredning av ett sådant projekt.

Först vid mitten av 1990-talet kom denna utredning till stånd. Det var regeringen som gav Sjöfartsverket uppdraget. En förstudie presenterades i januari 1998 och visade bland annat att en kanal från Siljan till Gävlebukten skulle bli något billigare än motsvarande utbyggnad av landsvägar eller järnväg. Förstudien kom fram till en total kostnad på mellan 11 och 12 miljarder kronor.

Två olika alternativ utreddes, dels via Dalälvens hela sträckning från Siljan till havet, dels från Siljan via Dalälven ner till Mälaren, varifrån man når Östersjön. Alternativet att följa Dalälven hela vägen till havet skulle bli billigare.

Inget beslut om att eventuellt bygga eller låta bli att bygga denna kanal har ännu tagits.

Under utredningens gång studerades pågående och planerade kanalbyggnationer i Finland och Tyskland. Internationellt sker just nu stora satsningar på kommersiella kanaler, vilket gett erfarenheter som kan användas både vid ett eventuellt bygge av Dala kanal eller exempelivs vid en utvidgning av Trollhätte kanal.

Krympt projekt på väg förverkligas

Att locka stat, kommuner och landsting att satsa enorma 11 till 12 miljarder kronor på en kommersiell kanalisering av Dalälven har visat sig vara svårt. Under senare år har entusiasterna i Dalarna därför skalat ner projektet och räknat på vad som behövs för skapa en farled som kan räknas hem på en lägre nivå.
1993 gjordes en utredning om möjligheterna för turistnäringen att ekonomiskt bära ett kanalprojekt. Det var byggnadsingenjörer under vidareutbildning vid Wallinsskolan i Borlänge som analyserade läget. Här visade sig nya möjligheter.
Man krympte kanalprojektet så att turistbåtar skulle kunna ta sig från Orsa till sjön Runn, vidare söderut på Dalälven och slutligen till Strömsholms kanal. På vissa sträckor över sjöar och på Dalälven, på andra sträckor via landtransport.
Efter en rad förberedande undersökningar och utredningar fick projekt Farled Dalarna under hösten 2004 drygt 9 miljoner kronor i bidrag från EU för en grundlig förstudie och lika mycket i bidrag från berörda kommuner och landsting.

Planerna är att båtar skall köras på trailer förbi alla hinder inom Borlänge. Det är en sträcka på cirka 7 kilometer.
En fast bro och ett par flottbroar beöver byggas om eller göras öppningsbara.
En ny kanal grävs och anläggs där den gamla påbörjade Gråda kanal idag finns.
Trailertransport cirka 50 kilometer till sjön Barken vid Smedjebacken och Strömsholms kanal.

I de förstudier som gjorts beräknas kostnaden för att genomföra denna bantade version av Dala kanal till drygt 50 miljoner kronor. Man har också kommit fram till att denna farled kan bära sina egna driftskostnader.
Den del av förstudierna som nu är finansierade beräknas pågå under hela 2005 och 2006. Under detta skede skall man slutföra alla samråd, miljöutredningar och tillståndsprocesser, arkeologiska undersökningar, detaljplanering av kanal, slussar och broöppningar, kartering och utrprickning av farleden, skapa trailingmöjligheter och ordna ankringsplatser utmed farleden.
Läs mer om detta på Farled Dalarnas hemsida.


Källa: Farled Dalarnas hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19