Borns kanal

Planerad kanal Fåsjön och Norasjön.

Kort historia:
Den 8 mars 1871 fanns följande annons införd i Nora stads och Bergslags tidning:
Tillkännnagifvande: Borns Kanal AB. Styrelsen för detta bolag inbjuder byggnadskunnige spekulanter att på entreprenad överta och utföra slussverks anläggningar emellan Nora- och Fåsjöarna i Nora socken, i enlighet med upprättade ritningar och förslag, som tillhandahålles på herr L. Anderssons kontor i Nora, Börande anbud med uppgift å lägsta pris, antingen på arbetet i sin helhet eller viss del, vara inkommet senast nästkommande april. Upplysningsvis nämns att arbetet bör begynna denna vår och önskas färdigt inom ett år. Nora den 3 mars 1871, Styrelsen

Från Lerbergs gruva skeppades malm till Hammarby via Fåsjön och Norasjön men det krävdes omlastning och landtransport vid Borns kvarn och hytta. Planer på en kanal med slussar vid Born fanns redan 1847, men det var först 1871 som man kom så långt med planerna att anbud infordrades via ovanstående annons.
Men det blev ingen kanal. I stället byggde kanalbolaget hösten 1871 en 420 meter lång järnväg förbi fallen i Born. Vid järnvägens bägge ändar byggdes färjelägen med höj- och sänkbara ramper.
Våren 1872 byggdes två färjor. Vardera 22,5 meter långa och 6,3 meter breda. Båda hade två parallella spår som vardera rymde sex vagnar. Färjorna trafikerade Fåsjön respektive Norasjön och några år senare, 1874, bytta Borns Kanal AB namn till Nora-Järnboås Trafikaktiebolag.


Borns kraftverk och ån mellan Fåsjön och Norasjön.
© Bilden tagen 2008 av Åke Johansson.

 


Källor: Erik Sundström och Hans Eriksson, Smalspår och sjöfart i Bergslagen, förmedlat av Åke Johansson.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19