Kanal mellan Älmhult och Agunnaryd

Förr kunde man ta sig in till Älmhults centrala delar med båt åtminstone vid högvatten, men sedan sjön Möckeln sänkts vid mitten av 1800-talet var detta inte längre möjligt. När södra stambanan byggts lät C. Carlheim-Gyllensköld göra en plan och en kostnadsberäkning för en kanal från Möckeln in till Älmhult. Kostnaden beräknades till 20 000 kronor och det var ju egentligen en fråga om att åter göra en gammal färdled tillgänglig.
Förslaget fick dock ett antal motståndare och vid stämma med Älmhults köping i december 1903 fann man att en kanal var onödig.
Men åsikter kan ändras och vid en kommunalstämma 1907 beviljade kommunen pengar för ny utredning om en kanals sträckning och för att få en kostandsberäkning.
Senare sammanträffade ombud för Älmhult och grannkommunen i norr, Agunnaryd, vid Rönnäs bro för att diskutera kanalfrågan. Man beslutade sig för att bilda Kanal AB Elmhult-Agunnaryd. Snabbt tecknades aktier för 48 400 kronor, vilket tillsammans med beviljat statsbidrag täckte kostnaderna för kanalen enligt en offert från Skånska Cementgjuteriet. Man planerade även att förlänga kanalen ytterligare norrut via Agunnarydsjön till Stensjön och Ryssbysjön. Ån mellan Stensjön och Ryssbysjön var redan då farbar sedan bron över ån mellan sjöarna höjts.
Bolaget fick koncession för denna kanal, vilket dock överklagades till regeringsrätten. Under den långa tid som behandlingen i regeringsrätten tog hade anbudet från Skånska Cementgjuteriet löpt ut. Nu skulle bygget kosta drygt 135 000 kronor och man kunde inte längre räkna med statsbidrag. Dessutom hade trafiksituationen i området ändrats kraftigt. Järnvägen var utbyggd, lastbilar och bilar tog allt mer av de nödvändiga transporterna.
Detta gjorde att aktieägarna inte såg lika ljust på framtiden för kanalen och man beslutade upplösa kanalbolaget och betala tillbaka det tecknade aktiekapitalet med ränta, vilket skedde i början av 1920-talet.

 


Källa: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-01-25