Jönköpings kanaler

Munksjö kanal, Kanalen, Liljeholmskanalen och Simsholmskanalen.

Munksjö kanal
I Jönköping är det officiella namnet på denna kanal Hamnkanalen.
Jönköping har sedan urminnes tider haft sin hamn inne i Munksjön i skydd från Vätterns vilda innanhav, även om en stenbrygga även funnits ute i Vättern sedan 1600-talet. Allt som oftast har den korta åförbindelsen, cirka 300 meter, mellan Munksjön och Vättern grundats upp och man har tvingats rensa och förbättra farleden. Redan Gustav Vasa gav order om upprensning och pålning för att förbättra framkomligheten.
Bygget av Göta kanal betydde mycket för Jönköping som hamnstad. Industrin utvecklades kraftigt. För att dra fördel av detta förbättrades både Munksjö kanal och hamnen inne i Munksjön, men vid 1900-talets början var kanalen och de tre broarna ett stort hinder för sjöfarten och 1914 utvidgades den yttre hamnen avsevärt.
Den första järnvägsbron byggdes 1863 och den ersattes av en svängbro 1929.


MF Tuna gick under många år i trafik för Munksjö Pappersbruk och blev det sista kommersiella fartyget som passerade genom Hamnkanalen.

Den 15 oktober 1974 avlystes Munksjö kanal som allmän farled. Den öppnades dock för trafik ytterligare en gång, nämligen den 23 april 1975. Därtill var Jönköpings stad nödd och tvungen då man inte uppfyllt alla de krav som ställts för att avlysa kanalen. Inne vid Munksjön hade Jönköpings Segelsällskap sin båtslip och vinteruppläggningsplats. Staden hade lovat bygga en ny båtslip och mastkran vid Domsand åt JSS men detta bygge var inte färdigt inför vinterupptagningen 1974. JSS medlemmar körde alltså in sina båtar till den gamla slipen i Munksjön.
Den allra sista trafiken på Hamnkanalen med öppning av broarna skedde alltså den 23 april 1975 för att släppa ut alla de fritidsbåtar som tillbringat en sista vinter på JSS gamla vinteruppläggningsplats.


Den 23 april 1975 öppnades broarna för sista gången för att släppa ut fritidsbåarna ur Munksjön.

Infarten från Vättern

Fontän i kanalen

Sista bron

Nya Skärgården i hamn

Infarten från Vättern
med gång- och cykelbron och innanför denna järnvägsbron. Båda dessa broar är numera fasta.

© Bilden tagen 2000 av Anders Arnholm

Fontän mitt i kanalen
med Vindbron

© Bilden tagen 2000 av Anders Arnholm

Slottsbron är
sista bron före Munksjön

© Bilden tagen 2000 av Anders Arnholm

Nya Skärgården gör sightseeingturer på Vättern. Här ligger hon förtöjd i Jönköpings yttre hamn.
© Bilden tagen 2008 av Niclas Nordström

Broarna över Hamnkanalen
Från norr, alltså från Vättern, räknat finns följande broar över Hamnkanalen:
Gång- och cykelbron, Järnvägsbron, bron vid Hotellplan, Vinnebron med separat gångbro, Slottsbron och Munksjöbron.

Äldre flygfoto som vykort

Äldre flygfoto som vykort

Modernt flyfoto.

Äldre flygfoto från norr som vykort

Äldre flygfoto från sydost som vykort

Modernt flygfoto från söder.

Fler brobilder och mer fakta om broarna finner du här.

Kanalen
Jönköping fick sina stadsprivilegier 1284 av Magnus Ladulås och låg då väster om Munksjöns utlopp i Vättern. Denna stad brann 1612 och på kunglig befallning skulle staden byggas upp på Sanden, öster om Munksjöns utlopp i Vättern, i stället för på sitt gamla läge. Detta då Sanden var lättare att försvara mot yttre fiender.
I den stadsplan som ritades, under ledning av slottsbyggmästare Hans Flemming, var Storgatan den centrala delen och denna gata följde i stort den gamla landsvägen österut. Ett kvarter söder om denna gata ritade Flemming in en kanal från Munksjön till Rocksjön. Främsta syftet torde ha varit att underlätta transporterna för de många hantverkare som fanns i staden. En hamn anlades också utmed kanalen. Denna hamn, Breda Hamnen, motsvaras idag av Östra Torget.
Breda hamnen användes främst av mindre allmogebåtar som seglade in med sina produkter främst till olika marknader. Hamnen lades igen under 1800-talet.
Kanalen fanns kvar in på 1920-talet.

Inloppet från Rocksjön


Här slutar kanalen idag.

Inloppet från Rocksjön

Här slutar kanalen idag.

© Bilderna tagna 2008 av Jonas Bergner

Infarten från Vättern

Fontän i kanalen

Sista bron

Sista bron

© Bilderna tagna 2008 av Jonas Bergner

 

Liljeholms- och Simsholmskanalerna
Liljeholmskanalen byggdes i gamla Jönköping-Gripenbergs-Järnvags banvall sedan denna järnväg lagts ner i början av 1930-talet. Syftet var att förbättra vattenkvaliteten i Munksjön. Med hjälp av en pumpstation vid Vättern norr om Sandgatan leddes friskt vatten i en kluvert under Sandgatan till Liljeholmskanalen som ledde till Rocksjön.
Liljeholmskanalen är idag ett paradis för änder, svanar och andra fåglar eftersom den sällan fryser.
Från Rocksjön följde vattnet Rocksjöån ut till Munksjön.

Detta tillskott av friskt vättervatten i Munksjön räckte inte. Till slut kunde Munksjö pappersbruk inte använda detta vatten som processvatten och Jönköpings Stad tvingades bygga en ny pumpstation vid Simsholmen och gräva Simsholmskanalen. Det friska vattnet pumpades via en kulvert i under Munksjön till bruket. Detta skedde troligen under 1950-talet.
Via Munksjö kanal/Hamnkanalen återförs vattnet till Vättern.
Båda dessa kanaler existerar fortfarande och fyller samma uppgift än idag.

Bilder från Liljeholmskanalen

Kanalen går genom en park och där finns en liten trevlig bro.

Bron från andra sidan

Kanalens konstgjorda tillflöde, vatten pumpas från Vättern.

Samma motiv som föregående bild, men vy från ett annat håll.

Kanalen går genom en park och där finns en liten trevlig bro.

Bron från andra sidan.

Kanalens konstgjorda tillflöde, vatten pumpas från Vättern.

Samma motiv som föregående bild, men vy från ett annat håll.

© Bilderna tagna 2008 av Jonas Bergner

Det är faktiskt inget fejk med bilden utan en vit albino gräsandshona i Liljeholmskanalen vintern 2005

Samma hona, många änder och svanar övervintrar i kanalen då den sällan fryser.

Det är faktiskt inget fejk med bilden utan en vit albino gräsandshona i Liljeholmskanalen vintern 2005

Samma hona, många änder och svanar övervintrar i kanalen då den sällan fryser.

© Bilderna tagna 2005 av Jonas Bergner

Bilder från Simsholmskanalen

Kanalens inlopp från Rocksjön.

En bit av kanalen.

© Bilderna tagna 2008 av Jonas Bergner

Kanalens inlopp från Rocksjön.

En bit av kanalen.


Källor:Nordisk Familjebok - 1929. Sveriges Inre vattenvägar - Yngve Rollof 1977. Sverigevägvisaren - Det Bästa 1983. Jonas Bergner 2008. Tre artiklar av Lars Fältskog publicerade i tidskriften Lådan 2002 och 2003. Tidskriften ges ut av Jönlöpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap. Wikipedia 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19