Broarna över Hamnkanalen från norr till söder

Gångbron och järnvägsbron
En första järnvägsbro byggdes 1863 av SJ i samband med att järnväg drogs in till Jönköping. Bron byggdes som svängbro. Bron drevs av ett linspel och inte en vandring som var det vanliga vid den tiden.
Hela järnvägen genom Jönköping byggdes på en utfyllnad i Vättern. Med denna utfyllnad försvann också en tredjedel av den yttre hamnen, vilket betydde ökad trafik på Hamnkanalen in till den inre hamnen i Munksjön.
Denna bro blev uppenbarligen solitt byggd då SJ först under 1920-talet började planera för en ersättning. Den nya bron togs i bruk den 9 februari 1929 och även den byggdes som svängbro. Den var elektrifierad.
1992 var det dags att ersätta bron från 1929. Det skedde den 17 och 18 maj 1992.
Gång- och cykelbron i betong omedelbart norr om järnvägsbron byggdes 1983. Den ersatte då den gångbana som fanns på järnvägsbron och hade trapport vilket försvårande för cyklister. På den nya gång- och cykelbron tillåts även begränsad biltrafik.

MS Skärgården förtöjd utanför Järnvägsbron

Järnvägsbron med Stora Hotellet i bakgrunden.

Sista bilden av den gamla järnvägsbron från 1863 på gammalt vykort.

MS Skärgården förtöjd utanför Järnvägsbron.
Den lilla gångbron skymtar framför järnvägsbron.
Bilden tagen från yttre hamnen under nyare tid.

Järnvägsbron med Stora Hotellet i bakgrunden.
Bilden tagen från yttre hamnen.

Sista bilden av den gamla järnvägsbron från 1863 på gammalt vykort.
Bilden tagen från söder.

Ett av de sista tågen som passerade över den gamla järnvägsbron. Det skedde den 14 maj 1992
Bild: Per Per Ljungberg

Söndagen den 17 maj är den gamla bron bortlyft och lagd på fyra trallor.
Bild: Per Per Ljungberg

På morgonen den 18 maj hänger den nya bron i traversbalken är är klar att sänkas ned på sina landfästen.
Bild: Per Per Ljungberg

Vid den östra sidan av den nya bron finns den gamla brovaktarstugan kvar.
Bild: Lars Fältskog

Rullbron, Norra Svängbron
Här fanns från början en rullbro byggd år . . . ?
Denna ersattes 1907, i samband med att spårvagnar sattes i trafik i Jönlöping. Den nya bron blev en svängbro som i sin tur, 1975, ersattes av en bred betongbro för vägtrafik.

Rullbron


Norra rullbron på ett tidigt foto.

Motala Express passerar rullbron på väg genom kanalen.
Vykort från 1924.

Den svängbara spårvagnsbron


Norra svängbron 1975

Närmast kameran ses Norra Svängbron.
Järnvägsbron från 1929 ses överst på denna bild.
På den vänstra sidan ses manöverhuset.
Bilden togs i början av 1950-talet.

Norra svängbron i öppet läge 1975 strax innan den skrotades och ersattes av en fast betongbro för biltrafik.

Den svängbara spårvagnsbron fotograferad 1975 strax innan den skrotades.
Den nya betongbron skymtar i bakgrunden till höger.
Bild: Per Ljungberg.

Vindbron i folkmun, även kallad Södra Svängbron men Klaffbron officiellt
Här fanns den första bron över Hamnkanalen, det var en klaff- och vindbro helt byggd i trä.
Under 1760-talet byggdes en ny avsevärt stadigare bro här. Själva bron byggdes visserligen av trä, men den vilade stadigt på stenfundament. Av en ritning på bron som finns bevarad framgår att den öppningsbara delen var mycket liten vilket försvårade för de allt större fartyg som passerade. De tvingades montera bort sidovanten.
På 1830-talet utvidgades hamnen och fartygen hade blivit allt större. Det blev nödvändigt att bygga en mer ändamålsenlig bro över Hamnkanalen. Man valde då att bygga en rullbro i järn.
Hamndirektionen beslutade att bygga en ny bro över kanalen där. Beslutet togs 1863, men det dröjde till 1877 innan Bergsunds mekaniska levererade denna nya bro. Det var en rullbro som drevs med vattenledningsvatten.
Denna konstruktion tycks inte ha fungerat bra så under åren 1886 till 1887 byggdes den om till svängbro.
När spårvagnstrafiken i Jönköping kommit igång och blev intensiv räckte kapaciteten hos Norra Svängbron inte till. 1915 beslutade därför stadsfullmäktige att bygga en ny bro här. Bygget gick snabbt och redan samma år fanns en ny klaffbro på plats och den ansågs vara en av de modernaste i hela landet. Året efter flyttades all spårvagnstrafik över till denna nya bro och Norra Svängbron fick agera reserv.
Sedan spårvägen lagts ner ersattes bron av en ny för vägtrafik. Det skedde 1961.

Rekonstruktion av den ursprungliga Vindbron.

Denna bro tycks bara lämna en liten öppning för fartygens master.

Rullbron från 1830-talet

Rekonstruktion av den ursprungliga Vindbron.

Denna bro tycks bara lämna en liten öppning för fartygens master.

Rullbron från 1830-talet sedd från söder.

Östra Storgatan och Hamnkanalen

Jönköpings Hotel med Hamnkanalen och bron i förgrunden.

Rekonstruktion av den ursprungliga Vindbron.

Stora hotellet med Hamnkanalen och den gamla rullbron i förgrunden. Foto från 1862

Östra Storgatan med Hamnkanalen och den "nya" Södra Svängbron i förgrunden.

Den nya "Vindbron" med
separat gångbro norr om Brostugan,

Slottsbron
Vid mitten av 1950-talet hade vägtrafiken ökat så mycket att de befintliga broarna över Hamnkanalen inte kunde svälja allt. 1957 påbörjades byggandet av en ny sydligare bro. Efter omfattande utfyllnad av den norra Munksjöstranden, en hel del oväntade avsloppsarbeten och inte minst ett omfattande arbete med själva bron kunde den invigas den 24 maj 1961.
Bron fick fyra körfält och två gångbanor och den byggdes som klaffbro. Slottsbron blev den sista bro över Hamnkanalen som byggdes öppningsbar.

Motala Express passerar den öppnade klaffbron.

Nya bron sedd från öster

Motala Express passerar den öppnade klaffbron.
Beklagar den låga kvaliten på denna lilla bild
Klicka på den för att se en större och bättre variant.

Slottsbron sedd från öster.
Under bron har staden hängt fjärrvärmerör som gör det mycket svårt även för kanotister att ta sig igenom.


Munksjöbron
Denna bro över Munksjön vars byggande startade 2004 och som invigdes den 17 juni 2006 är den största investering som gjorts av kommunen. Totalt kostade bron mer än 100 miljoner kronor.
Bron byggdes som ett sätt att förbättra trafiksituationen i centrala Jönköping.
Munksjöbron går över norra delen av Munksjön och korsar därmed egentligen inte Hamnkanalen. Den får ändå vara med här.

Bilden till höger är tagen från sydost och kommer från Wikipedia.


Källor: Tre artiklar av Lars Fältskog publicerade i tidskriften Lådan 2002 och 2003. Tidskriften ges ut av Jönlöpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap. Wikipedia 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast