Låsjökanalen och kanaler vid Lövön, Ulriksfors och Tännviken

Låsjökanalen

Det har varit svårt att finna fakta om denna kanal, men den finns bevisligen och finns markerad på kartor som just Låsjökanalen.
Jag har sett en bild på ett tåg som passerar järnvägsbron över kanalen, där det skrivs i bildtexten att tåget just passerar den 100-åriga bron över Låsjökanalen. Då den riksbekanta Inlandsbanan öppnades för trafik våren 1912, utgår jag ifrån att kanalen grävdes för mer än hundra år sedan.
Sannolikt har kanalen grävts för att underlätta flottning av virke i samband med avverkningar i området.
Den kan också byggts för att dika områdena runt sjön och därmed vinna åkermark, eller kanske som en del av regleringen av Ströms Vattudal i samband med att första kraftverket på Lövön. Dett kraftverk togs i bruk omkring 1904.
Jag hoppas kunna få mer uppgifter om detta. Kanalen används idag ganska flitigt både av kanotister och fiskare, trots att den verkar vara tämligen okänd bland tjänstemännen i Strömsunds kommun.

Ulriksfors kanal eller Kvarnkanalen

Orten fick sitt namn först 1912 i samband med invigningen av en station för Inlandsbanan. Det var den dåvarande bruksägaren Ulrik Holm som fick ge namn åt samhället.
I området nära Faxälvens lopp i Ulriksfors anlades under 1880-talet ett sågverk och en kvarn. Sågverket omvandlades till pappersmassafabrik 1916 som var i bruk fram till 1947. Då startades i stället ett väveri i lokalerna, vilket lades ner 1955.
För att underlätta transporterna till sågverk, massafabrik och kvarn grävdes och sprängdes en kanal från Ströms Vattudal in i industriområdet.
Det är mig okänt exakt vilket år detta skedde, men sannolikt byggdes kanalen i samband med att kvarnen och sågverket byggdes.

Storkvisslan

Storkvisslan är en sprängd kanal utan slussar. Det är okänt när denna sprängning skedde och dess syfte. Klart är att den inte är farbar.

Kanaler vid Lövöns kraftverk

Vid Lövön byggde AB Per Holms Elekricitetsverk ett kraftverk som stod färdigt omkring 1904 med ett aggregat. Ytterligare ett aggregat byggdes 1910 och ett tredje tillkom 1917. Det äldsta aggregatet byttes mot ett mer modernt på 1920-talet.
Graninge köpte kraftverket 1939 och det var i oförändrad drift fram till 1973 då ett nytt kraftverk stod färdigt ett stycke ifrån det gamla.
Det gamla kraftverket lä,mnades då orört och intakt och finns kvar i samma skick än idag.
Till båda dessa kraftverk fanns olika långa tillåpps- och avrinningskanaler.

Regleringskanal vid Tännviken

När jag sökte fakta om Låsjökanalen fick jag reda på att det finns en regleringskanal vid Tännviken, inte långt norr om Låsjökanalen.
Vid inloppet från Ströms Vattudal finns en regleringskanal som ser till att kraftverket längre nedströms får rätt mängd vatten.
Enligt uppgift byggdes detta kraftverk under 1950-talet. Regleringskanalen byggdes enligt uppgift under 1970-talet.


Strömmen vid Ulriksfors

Stängd fors söder om Ulriksfors

Vy nedströms

Vy uppströms

Vy uppströms

Vy nedströms

Kanal vid Gamla Lövön
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Storkvisslan© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy nedströms

Vy nedströms
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Bron

Vy uppströms

Vy uppströms

Låsjökanalen

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy mot järnvägsbron

Järnvägsbron sedd från hamnen

Vy mot Låsjön

Vy mot Låsjön


Källa: Flera personer inom Strömsunds kommun, februari 2012, samt Sven-Olav Dahlén på Ångermanälvens vattenregleringsföretag och Gary Hedlund.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-27