Kolstrandskanalen

Kanal som avleder vatten från Gullspångsälven till Kolstrandsviken i Vänern. Detta för att rädda laxens lekplatser vid Gullspångsälvens naturliga mynning i Vänern.

Kort historia:
Kraftstationen i Gullspång byggdes under åren 1907 till 1908 som en av de största i Europa. Under årens lopp skedde naturligtvis flera utbyggnader och förbättringar av stationen och på 1960- och -70-talen var det dags att ytterligare öka kapaciteten här.
Detta medförde att kraftbolaget ville öka tappningen av vatten nedströms Gullspångsälven, vilket skulle äventyra de kvarvarande lekplatserna för den välkända Gullspångslaxen.
Lösningen på detta blev att gräva en kanal öster om Årås gård mot Kolstrandsviken. Denna sidokanal fick bli ett kompletterande utlopp för Gullspångsälven. Kanalen reglerar utloppet mot Vänern så att laxen alltid har bra och lämpliga lekplatser i älvens naturliga utlopp söder om Årås gård.
Arbetena med kanalen påbörjades 1969 med att skogen höggs ner. 1970 startade själva kanalbygget och 1971 eller 1972 var den helt färdig.

För att reglera mängden vatten som går ut i Vänern via den naturliga älvfåran, respektive genom kanalen, finns en tröskel mellan älven och kanalen. Vid kanalens utlopp i Vänern finns en tröskel som hindrar att kanalen töms då Vänerns vattenstånd är lågt.
Då Vänern har högt vattenstånd är det möjligt att ta sig in i kanalen med båt, men det är ofta mycket strömt och inte att rekommendera.

Under senare år har man funderat på att ytterligare förbättra laxens lekmöjligheter i Gullspångsälven. Man vill bland annat öka sidotappningen förbi kraftstationen och återskapa en del gamla lekplatser. I samband med detta krävs en del justeringar av Kolstrandskanalen. Bland annat justering av tröskelhöjden.
Det är i samband med projekteringen av detta som kanalen "döpts" till Kolstrandskanalen. Tidigare gick den lokalt under namnet Sidokanalen.

Äldre kanaler
I Gullspångsälvens mynning i anslutning till Årås gård finns två äldre kanaler.
Den ena fylldes igen under 1990-talet då man byggde en laxstation vid nedersta forsen. Kanalen gick parallellt med forsen och ledde vatten till en sågbladsfabrik och till en kvarn.
Större delen av den andra kanalen finns kvar. Den är 300 till 400 meter lång och leder vatten till en gammal såg. Här finns det gamla såghuset kvar, men någon verksamhet bedrivs inte sedan många år.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy uppströms mot dammen från bron över kanalen

Vy nedströms mot Kolstrandsviken från bron över kanalen

Dammen sedd från nedströms. I bakgrunden ses Gullspångsälvens naturliga utlopp.
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy över dammens ovansida

Vy över dammen med Gullspångsälvens naturliga utlopp i bakgrunden

Vy från dammen mot kanalen och Kolstrandsviken


Källor: Carl Ros på Årås gård, samtal 2004. En websida om Gullspångslaxen
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19