Kolamoraån

Kolamoraån är en välkänd kanotled i Uppland. Den avvattnar sjön Vällan , rinner mot sydost via Aspdalssjön, Storsjön till Bysjön där den byter namn till Harbosjön ner till sjön Närdingen.
Cirka 100 meter nedströms Vällen finns ett dämme.
Ån är kanalliknande på många ställen som en följd av att den under 1950-talets början sänktes och rätades mellan Vällen och Bysjön. Då reglerades alla de ingående sjöarna till samma nivå. Ån sänktes cirka 0,5 meter och breddades till cirka 10 meters bredd.
Varje år görs vasslåtter i ån så att den inte skall växa igen.


Källor: Upplandsstiftelsens och Uppsala komuns hemsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till startsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19