Jungfrusunds kanal

Gällstaö är en Mälarö öster om Ekerö i Ekerö Kommun. I norr begränsas ön av Fiskarfjärden, i söder av Vårbyfjärden och i väster av Jungfrusundet.
Det gamla fritidshusområdet Gällstaö har sedan detaljplanen vann laga kraft 2000 och kommunalt VA drogs fram haft en stor befolkningstillväxt genom permanentning av fritidshus och nybyggnation av villor och parhus.

Jungfrusundet är en historiskt intressant plats som segelled och naturhamn. I samband med Engelbrekts folkuppror mot kung Erik av Pommerns fogdevälde höll de svenska rådsherrarna, vilka tagit makten i landet, många sammanträden. Ett par av dessa möten avhölls i Jungfruhamn. Man har haft svårt att lokalisera Jungfruhamn, men flera forskare har numera enats om att trakten intill Jungfrusund torde ha varit samlingsplatsen för riksrådets möten, såväl 1435 som många gånger senare under 1400- och 1500-talen.
Gällstaö bestod på den tiden av två vattenomflutna halvor, den norra kallas idag Parksidan och den södra Solsidan. Det skyddade sundet som fanns mellan dessa öar, där nu Gällstaö Gård och sankmarker utbreder sig och endast en begränsad vattenyta, Rörmaren/Jungfrusundet, återstår, låg centralt för de tre mäktiga mälarbiskoparna och för Gripsholms makthavare.
Ekerö och Gällstaö skiljs idag sett från söder mot norr av en vik av Vårbyfjärden, i folkmun kallad Katthavet, en betongkulvert med dimension ca 1000 mm under Herredagsvägen, en vattenspegel som hålls öppen genom muddringar på privat initiativ följt av en kanal som kommunen lät gräva ut 1988 samt Jungfrusundet och Rörmaren som mynnar i Fiskarfjärden vid Ekerö reningsverk.
Av hela det ursprungliga vattensystemet norr om Herredagsvägen på 17,0 ha återstod 2007 cirka 11,3 ha öppet vatten, resten cirka 5,7 ha har växt igen framförallt under 1900-talet med accelererad fart efter det att sundet fylldes igen och stryptes av nuvarande kulvert belägen i början på Herredagsvägen. Den alltför klena kulverten har medfört att uppgrundningen av Jungfrusundet tagit fart och accelererat långt högre än vad den naturliga landhöjningen skulle ha medfört.
Idag består stora delar av det ursprungliga sundet av strandängar, sumpskog och vass. Det är detta igenvuxna sund som berörs av den aktuella verksamheten. På andra sidan Jungfrusundet på NCCs mark ligger Barudden, det nedlagda grustag som från 1960-talet fram till 1976 användes som soptipp. I början tippades endast soporna. Senare började man bränna avfallet. Senare fyllde man över med sand och packade soporna vilket enligt källor medförde självantändning då och då.
Strax norr om Barudden ligger Sjötuna, en anläggning med bryggor som används av Träkvista sjöscoutkår. Ytterligare norrut mynnar ett dike som avvattnar hela Ekebyhovsdalen. Utloppet från Ekerö Reningsverk mynnar cirka 130 meter norr om Rulla Udd, Gällstaös nordligaste udde.

Projektet att bredda kanalen och muddra lite i området går sakta framåt. Det är inte helt lätt att få medel och tillstånd.

CG SänneBilderna har ställts till förfogande av Föreningen Jungfrusundskanal.

 


Källor: Föreningen Jungfrusundskanals hemsida, samt dess styrelseledamot CG Sänne.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Ekerö-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-03-16