Hyttekanalen

Hytan i Granbergsdal blåstes första gången 1642 och var i bruk ända till 1925. Den ligger vid Lerälven som förbinder Lersjöns två delar, Osttjärn i norr och Granbergsdalstjärn i söder. och man har dragit nytta av vattnet i Lerälven. Flera dammar har byggts för att man bättre skulle kunna nyttja vattenkraften. Vid slutet av 1600-talet anlades en kvarn och i början av 1700-talet anlades an damm som höjde vattennivån med cirka 4,5 meter.
Hur det var med vattentillgången under hyttans första hundra år är oklart, men vid mitten av 1700-talet blev vattenbristen så svår att olika åtgärder åtskilliga gånger diskuterades vid Berg och Kammartinget med Carlskoga Bergslag. Det var den domstol där alla tvistigheter om bergshantering behandlades.
Vid mitten av 1800-talet tyckts det funnits ett antal kanaler i området, då det i ett protokoll från Berg och Kammartinget sommaren 1858 berättas om svår vattenbrist, vilken avhjälps ". . . att med gräfning och rensning i de uppgjorde Kanalerna försöka att anskaffa all möjlig vattentillgång . . .". Om dessa kanaler vet jag dock ingenting. Möjligen är det endast kortare kanaler för att leda vattnet från älven till olika hjul för hytta, såg och kvarn.
Det finns uppgifter om att den kanal som finns än idag grävdes redan 1876 till 1879. Detta torde vara fel, då kanalbygget föreslås och behandlas på Berg och Kammartinget den 15 mars 1880. Där erbjuder sig brukspatronerna Eric Ericsson och A Kinberg att till hyttelaget överlåta den mark som behövs för kanal och dammbygge.
Redan i "Cassa Bok för Granbergsdals Hyttelag år 1880" finns den 29 augusti 1880 noterat att kanalen läcker. Bygget av kanalen bör alltså kommit igång mycket snart efter den första behandlingen vid Berg och Kammartinget. Exakt när kanalen blivit färdig är oklart.
Under 1900-talets första decennium köper Karlsdals Bruk ut alla de andra delägarna i Granbergsdals hytta, men 1925 vill man inte längre ha anläggningen in drift. Kanalen finns dock kvar och den måste fortlöpande skötas.
Hillard Lekberg var dammvakt under många år till in på 1980-talet. Hela tiden måste kanalen rensas, buskar i dess bankar hålles efter, dammluckorna hållas i gott skick och varje vår och höst dras upp och ner. När Lekberg med ålderns rätt drog sig tillbaka tog Lennart Jagobsson o Kvarntorpet över.
1989 ville Domänverket riva Sågdammen och därmed låta vattnet rinna fritt i Lerälven. I stället tog byalaget överoch sköter sedan dess dammar och kanal.

Kanalen är cirka 500 meter lång och går väster om det naturliga vattendraget.


Brukspatron Eric Ericssons egenhändiga skiss för den föreslagna kanalen. Teckad rimligen 1850.


Bräddavloppet i norra delen av kanalen

Längs kanalen

Längs kanalen

Bräddavloppet i den norra delen av kanalen leder allt överflödigt vatten tillbaka till naturliga vattendraget ses till höger på bilden.

Längs kanalen

Längs kanalen

Längs kanalen

Längs kanalen

Den södra fördämningen

Längs kanalen

Längs kanalen

Den södra fördämningen varifrån en trätrumma ledde vattnet ned till turbinen, med en fallhöjd på cirka 10 - 12 meter.

© Bilderna tagna 2007 av Ingemar Jönsson


Källa: Karin Englund artikeln Vattenbrist och Vattentvist, publicerad i Granbergsdals hembygdsförenings årskskrift 1994, samt Ingemar Jönsson, via e-post 2007
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19