Höganäs kanal

Kanal från kvarteret Verkstaden till hamnen i Höganäs.

Kort historia:
År 1802 byggdes en kanal från Höganäs hamn till Höganäsbolagets anläggningar i det som idag är kvarteret Verktyget. Denna kanal användes dels för att avleda vattnen från Ryds gruvschackt och dels för att på små pråmar frakta kol från gruvan. Pråmarna drogs av hästar.
Det var Höganäsbolaget som byggde kanalen och man anhöll hos Kungl. Maj:t om att få hjälp av 100 soldater med grävandet.
På en del gick kanalen i en underjordisk tunnel. Det var ungefär där trevägskorsningen mellan Långarödsvägen-Storgatan-Köpmansgatan idag ligger. Från tunneln leddes vattnet/kanalen i en cirka 200 meter lång kanalbro, eller träaqvedukt om man så vill, två meter över havsytan ner till hamnen, där kolet lätt kunde ösas ner i väntande båtar för vidare transport.
Denna trafik pågick endast under några få år innan frakterna övertogs av hästdragna vagnar på en "träjärnväg" som senare byggdes om till "riktig" järnväg.
Kanalen användes dock in på 1900-talet för att bli av med överflödigt vatten både från gruvschacktet och från produktionen.
Under 1920-talet började man fylla igen kanalen och resultatet blev den nuvarande Storgatan. Under 1930-talet var så gott som hela kanalen igenfylld och Storgatan därmed komplett.

Under årens lopp användes kanalen för allehanda ändamål. Många använde vattnet som dricksvatten, andra som latrin. En del badade där och andra tvättade sig i vattnet. Inte underligt att kanalen av många fick skulden för den koleraepedemi som under 1870-talet drabbade staden. 350 människor drabbades av sjukdomen och runt 200 av dem avled.
Efter det byggde Höganäsbolaget ett helt nytt vattensystem åt staden. Det blev ett antal stationer runt om i staden där medborgarna fritt kunde hämta rent vatten som hämtats från Alströmerschacket i Väsby.

Den ljusblå linjen på kartan visar den strandlinje som rådde då kanalen anlades i början av 1800-talet.

Storgatans östliga början.

Vy österut från första kröken.

Vy västerut från första kröken.

Vid rondellen med Höganäsvägen.

Storgatans östliga början.

Vy österut från första kröken.

Vy västerut från första kröken.

Vid rondellen med Höganäsvägen.

Vy österut mot rondellen med Höganäsvägen.

Vy västerut från rodendellen

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Vy österut mot rondellen med Höganäsvägen.

Vy västerut från rodendellen

Vy österut från korsningen med Kvarngatan.

Vy västerut mot hamnen från korsningen med Kvarngatan.

Sista delen av Storgatan med hamnen i bakgrunden.

Vy österut från korsningen med Kvarngatan.

Vy västerut mot hamnen från korsningen med Kvarngatan.

Sista delen av Storgatan med hamnen i bakgrunden.


Källor: Artikel i Helsingborgs Dagblad, 31 december 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-31