Forshaga kanal

Farled förbi Klarälvens fors vid Forshaga.

Denna kanal och sluss är nu hotad!
Det är ägaren Fortum som äger hela området runt Forshaga kanal. Uppströms slussen har man en laxfälla där man fångar lekmogen lax. Hit vill Fortum nu flytta den laxodling man har vid Filipstad. Då vill man utnyttja området i närheten av slussen och kanalen.
Projektledaren på Fortum, Tomas Utter, säger till Nya Wärmlands-Tidningen att den utökade anläggningen skall odla 185 000 smolt.
Företaget planerar att sätta ut flera stora odlingstankar med glasväggar och tror att detta kan bli en ny turistattraktion.
Fortum har bett Forshaga kommun att ta fram en ny detaljplan för området och i början av 2016 skall ansökan enligt miljöbalken lämnas till Mark- och Miljödomstolen, sedan hoppas man komma igång med bygget under 2017 och att den nya fiskodlingen skall kunna tas i bruk 2018.
I december 2015 krävde Länsstyrelsen i Värmland att "kanalens potentiella värde som faunapassage behöver utredas och alternativa lokaliseringar av odlingsverksamhet måste utvärderas och redovisas."
I februari 2016 har några kanalentusiaster i Forshaga initierat en förening vars syfte blir att på olika sätt agera för att Forshaga kanal skall finnas kvar. En interimsstyrelse är bildad och den kallar intresserad allmänhet till möte i slutet av februari.

Hotet är nu undanröjt
För att slippa besvären med överklagande av den planerade utvigdningen av fiskodlingen som skulle betytt en stängning av Forshagas övre sluss har Fortum nu dragit tillbaka sitt förslag om stängning av kanalen.
I stället kommer företaget att bygga ut fiskodlingarna i både Forshaga och Gammelkroppa. Det gör att man inte behöver stänga slussen.
Nu skall i stället bättre gångvägar anläggas så att kanal och fiskodlingar blir mer lättillgängliga för allmänheten så att hela området kan locka fler besökare.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

Cirka 460 m

5,9 m

2

Ca 80 m

7,1 m

1,5 m

3,5 m

? knop


Uppgifterna ovan kommer från Svensk Lots del IV, 1972, Seglingsbara inlandsfarvatten.
Kanalen är idag inte farbar.

Gammal karta

Kanalens sydliga utlopp sett från laxfisket i söder

Vy söderöver från nordligaste slussporten

Vy från södra kröken mot norra slussen

Karta från 1898

Kanalens sydliga utlopp sett från laxfisket i söder

Vy söderöver från nordligaste slussporten

Vy från södra kröken mot norra slussen


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Kanalens västra mur halvvägs mot norr

Kanalen sedd norrut från den lilla bron

Från norra kröken mot norra inloppet

Från norra kröken vy söderöver

Kanalens västra mur halvvägs mot norr

Kanalen sedd norrut från den lilla bron

Från norra kröken mot norra inloppet

Från norra kröken vy söderöver


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen

Vy från nedre slussen


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Det är inte mycket kvar av den norra slussporten

Det är inte mycket kvar av den norra slussporten

Rostiga järnbeslag

Ångare på kanalen 1902

Det är inte mycket kvar av den norra slussporten

Det är inte mycket kvar av den norra slussporten

Rostiga järnbeslag, men ingen slussport på norra slussens västra sida

Ångare på kanalen 1902
Denna bild har ställts till förfogande av Bengt Stjernlöf som skrivit boken Transporter på Klarälven.


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Kort historia
Klarälven har alltid haft stor betydelse för transporter. Där det var forsar tvingades man tidigare lasta om och ta last och passagerare landvägen ett stycke. Ett sådant ställe var Forshagaforsen.
Det ökade kravet på snabba och effektiva transporter under 1800-talet gjorde det populärt att bygga kanaler, och 1855 påbörjades arbetet med Forshaga kanal. 1858 kunde kanalen öppnas för trafik och den blev snabbt livligt trafikerad. Reglerna var också hårda för passage. Den båtbesättning som inte hjälpte till vid slussningen kunde tvingas betala böter till "Fonden för nyktert båtfolk på Clara Elf".
Redan vid slutet av 1800-talet tog järnvägarna över merparten av alla transporterna och kanalen fick allt mindre betydelse och förföll. Kanalen har använts för simtävlingar. Man lär idag endast kunna se spår efter slussportarna.

Först 1854 beviljades statsbidrag och tillstånd för byggande av kanaler och slussar förbi Deje och Forshaga. Förslagen hade utarbetats av Nils Ericsson och D. W. Lilliehöök, och Lilliehöök fick även förtroendet att leda arbetena som kom igång 1855. Arbetena beräknades komma att kosta cirka 200 000 Riksdaler Banco, varav man fick 100 000 i lån av riksdagen.
Sommaren 1856 insåg man att kostnaderna rusat i höjden. Nu antog man att företaget skulle kosta totalt minst 391 268 Riksdaler Banco och man hade enbart 200 000 till sitt förfogande. En ansökan om ytterligare bidrag på 100 000 Riksdaler Banco avslogs av Kunglig Maj:t.
Arbetena vid Deje avslutades, men fortsatte vid Forshaga, där de fullbordades och kanalen kunde öppnas för trafik 1858.

Under åren 1861 till 1863 byggdes så en järnvägsförbindelse förbi Dejes forsar som ersättning för den planerade kanalen.

Enligt Svensk Lots del IV, 1972, förvaltas och används kanalen av Klarälvens Flottningsförening. Flottningen upphörde 1991, och därmed upphörde denna förenings möjlighet för att underhålla kanalen. Flottningen i Klarälven var den sista resten i Sverige av denna månghundraåriga industritradition.
Flottningsföreningen använde båtar med namnet Lusten för att dra timmersläp från skiljet vid sjön Lusten ner till industrierna vid Vänern. En av dessa "Lustar", Lusten 8, finns kvar och hålls i prima skick vid Dyvelstens Flottningsmuseum. Detta museum ställdes iordning av Forshaga kommun och Värmlands Museum när flottningen upphörde, och finns i Flottningsföreningens gamla verkstad. Det ligger vid Klarälven strax söder om Forshaga centrum.

Detta museum går att besöka även på Internet.

Forshaga kommun har under senare år satsat en hel del på att restaurera området och göra det tillgängligt för allmänheten. Kanalen i sig ägs av Fortum, men området runt den har restaurerats av kommunen så att allmänheten kommer intill och kan njuta av detta historiska minnesmärke. Sommaren 2007 kunde det nya besöksmålet invigas av kommunalrådet Angelica Rage. Det finns planer på en gång- och cykelbro över Klarälven och även en ambition att renovera slussportarna så att båtar återigen kan passera.


Källor: Svensk Lots del IV, 1972, Seglingsbara inlandsfarvatten, Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöfart 1962, Forshaga Turistinformation, Flottningsmuséets websida. Nya WermlandsTidningens och Värmlands Folkblads respektive hemsidor och nättidningen Forshaga-Deje-Nytt.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast