Kanalbyggare

Tage Berguld

Platschef vid bygget av Sotenkanalen.

 

Johan Edström

Han var verksam vid byggandet av Hjälmare kanal och lämnade även ett förslag till Bergslagskanalens sträckning..

 

John Ericsson

Född den 31 juli 1803 nära Långbanshyttan i Färnebo socken i Värmland. Död den 8 mars 1889 i New York. Broder till Nils Ericson. En av Sveriges främsta uppfinnare och tekniker genom tiderna. När fadern fick anställning vid byggandet av Göta Kanal, fick också de båda bröderna John och Nils anställning där som ingenjörselever. Båda visade snabbt framfötterna och John var redan vid 14 års ålder självständig nivellör vid bygget. Som 18-åring flyttade Ericsson till andra arbetsuppgifter, trots ihärdiga försök från Baltzar von Platens sida att få honom att stanna.
John Ericsson gjorde sig senare känd som lokomotivkonstruktör i England och som propellerns uppfinnare i USA.

Källor: Bra Böckers Lexikon, Nordisk Familjebok 1907.

 

Nils Ericson

Född den 31 januari 1802 nära Långbanshyttan i Färnebo socken i Värmland. Död den 8 september 1870. Broder till uppfinnaren John Ericsson.
När fadern fick anställning vid byggandet av Göta Kanal, fick också de båda bröderna anställning där som ingenjörselever under Baltzar von Platens ledning. Båda visade snabbt framfötterna och avancerade.
1823 blev Nils Ericson underlöjtnant vid Ingenjörskårens fortifikationsbrigad och övergick 1830 till flottans mekaniska kår, där han 1850 blev överste.
Under åren 1830 till 1850 planlade och ledde Nils Ericson arbetena med kanalerna vid Stallbacka, Säffle, Karlstad och Albrektssund, byggde om Trollhätte kanal och Stockholms sluss. Han ledde byggandet av Saima kanal i Finland, ett arbete som avslutades 1855.
1854 adlades Nils Ericson, han ändrade då stavningen av efternamnet genom att ta bort ett s. 1859 blev han friherre.
Från 1850 och framåt var Nils Ericson främst sysselsatt med att planera och bygga upp det statliga järnvägsnätet. Samtidigt ledde han planläggningen av Dalslands kanal. Arbetet med att bygga Dalslands kanal leddes av Nils son Werner Ericson.

Källor: Bra Böckers Lexikon, Nordisk Familjebok 1927.

 

Gustaf Nerman

Väg- och vattenbyggnadsingenjör, 1827 - 1913.
Nerman genomgick Högre artilleriläroverket på Marieberg och blev löjtnant 1852 och major i Väg- och vattenbyggnadskåren 1875. Åren 1875 till 1892 var han distriktschef i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Nerman var en mycket flitig skriftställare i tekniska frågor.
Runt 1850 ledde han arbetet med att kanalisera farleden i Draget, mellan fastlandet och Järflotta.

 

Erik Nordewall

Född den 2 juli 1753 i Över-Kalix. Död den 2 maj 1835 i Stockholm.
Studerade geometri och fortifikation i Uppsala och anställdes av Bergskollegium 1774 på vars uppdrag han utförde avvägningar för Strömsholms kanal. 1775 blev han byggmästare vid Hjälmare slussverk och 1778 vid Strömsholms kanalbyggnad.
Nordewalls främsta arbete var dock färdigställande av slussarna i Trollhättan. Han kallades till Trollhättan 1795 och förkastade de då gällande planerna för kanalen. Han föreslog en helt ny sträckning genom berg och han fick i uppdrag att genomföra detta. Han ledde arbetena fram tills kanalen kunde öppnas för trafik 1800.
Under åren 1803 till 1819 planlade och ledde Nordewall byggandet av Södertälje kanal.
Han adlades 1816, då han antog namnet Nordewall. Han hette tidigare Nordwall.

Källa: Nordisk Familjebok 1913.

 

Baltzar Bogislaus von Platen

Född den 29 maj 1766 på godset Dornhoff på Rügen i Tyskland. Död den 17 december 1829 i Kristiania (Oslo).
Baltzar von Platen blev vid 13 års ålder inskriven vid Karlskronas kadettskola. Han blev sårad vid Hogland 1788 och hamnade i rysk fångenskap. År 1800 begärde han avsked ur flottan och bosatte sig på sitt gods Frugården vid Vänersnäs i Västergötland.
År 1801 invaldes han i styrelsen för Trollhätte kanal och där i arkiven fann han Daniel af Thunbergs skisser för en kanal mellan Vänern, Vättern och Östersjön. På egen bekostnad gjorde von Platen åtskilliga resor för att undersöka och planera en kanalförbindelse och 1806 lade han fram "Afhandling om canaler genom Sverige". Dessa planer vann stöd hos Gustaf IV Adolf, som 1808 beslutade att dessa planer skulle genomföras till fullo, med von Platen som ledare.
Baltzar von Platen fick hjälp av den engelske kanalbyggaren Thomas Telford att staka ut kanalen, men 1809 års revolution kom emellan. 1810 beslutade riksdagen ge von Platen uppdraget att bygga Göta Kanal och ett kanalaktiebolag bildades för ändamålet. Baltzar von Platen var då statsråd och blev ordförande för kanalbolaget och ledde dess verksamhet från starten.
Baltzar von Platen lyckades driva igenom byggandet av Göta Kanal trots ett ökat motstånd när kostnaderna rusade iväg och bygget drog ut på tiden. Han grundade Motala verkstad 1822 och ritade en stadsplan för Motala 1823.
1822 fick han nöjet att se Västgötadelen av Göta kanal tas i bruk, men Östgötadelen, mellan Vättern och Östersjön blev färdig först 1832, 3 år efter Baltzar von Platens död.
1827 utsågs han till riksståthållare i Norge.

Källor: Bra Böckers Lexikon, Nordisk Familjebok 1915 och andra verk.

 

Christopher Polhem

Född, sannolikt den 18 december 1661 i Tingstäde på Gotland. Död den 30 augusti 1751 i Stockholm.
Hette Polhammar, men ändrade detta till Polheim, senare Polhem när han adlades 1716.
Polhem började som dräng och skrivare på olika gårdar i Uppland och Södermanland och 1687 började han studera vid Uppsala universitet.
Efter studierna anställdes han vid Bergskollegium i Stockholm där hans uppfinningsrikedom kom väl till användning. Från år 1700 till 1716 var han konstmästare vid Falu gruva. Detta år utsåg Karl XII honom till kommerseråd och samma år blev han adlad. Detta år började Polhem fundera över biskop Brasks gamla idé om en kanal mellan Östersjön och Kattegatt och 1718 fick Polhem Karl XII:s uppdrag att på fem år förverkliga denna idé.
Arbetet sattes genast igång under ledning av Polhem och Emanuel Swedenborg. Karls grav i Trollhättan rensades och en sluss i dess nedre del påbörjades, men arbetena avstannade vid Karl XII:s död. Först 1749 fortsattes arbetena och kort efter Polhems död blev två av de planerade fyra slussarna klara, men arbetena avbröts igen 1755.
Polhem engagerades för en ombyggnad av slussen i Stockholm 1744. Arbetet med denna slutfördes av hans son, Gabriel Polhem.

Källor: Bra Böckers Lexikon, Nordisk Familjebok 1915.

 

Gabriel Polhem

Född den 11 februari 1700 i Falun. Död den 1 augusti 1772 i Stockholm. Son till Christopher Polhem.
Lärljunge och medhjälpare till sin far. Var med vid arbetena på Trollhätte kanal på 1740-talet, och slutförde ombyggnaden av slussen i Stockholm 1753.

Källor: Bra Böckers Lexikon, Nordisk Familjebok 1915.

 

Daniel af Thunberg

Född den 15 maj 1712 på Tunsjö i Dals socken, Ångermanland. Död i januari 1788 nära Karlskrona.
Studerande i Uppsala med syfte att bli präst, men drogs åt det mekaniska och fick 1745 anställning vid Christopher Polhems laboratorium och blev 1747 byggmästare vid fästningsarbetena i Finland. Från 1759 arbetade han främst med dockbyggnationerna i Karlskrona, men deltog även i utredningar om byggandet av kanaler i flera av de finska länen.
Från 1757 var Thunberg ledamot av Ständernas kommission för Trollhätte kanal, och det förslag som kommissionen lade fram baserades främst på Thunbergs uppslag, även om det förbättrades av S. Sohlberg. Under åren 1773 till 1779 ledde Thunberg arbetena med Trollhätte kanal.
Thunberg upprättade även ett förslag för byggandet av Göta Kanal, ett förslag som Baltzar von Platen i stort sett följde när han förverkligade denna kanal.

Källa: Nordisk Familjebok 1919.

 

Johan Ulfström

Projekterade Strömsholms kanal cirka 1770.


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast