Bondökanalen

Bondön utanför Piteå var en ö tills för bara ett par hundra år sedan, då den relativt snabba landhöjningen på platsen, nio millimeter per år, gjorde den landfast. Det innebär att näset nu har ett par meters höjd mitt på.
Under arbetets gång har det visat sig att marken var ganska hård, vilket har underlättat arbetet genom att mycket lite vattnet sipprat in. Det var en fördel att ha det torrt i och med att det skulle byggas en bro också mitt i och då är man tvungen att grundlägga mitt på sträckan. Det arbetet hade krävt en del åtgärder om det varit vattengenomsläppligt.
För att broarbetena ska gå smidigt har man kvar en tröskel i varje ände av kanalen så att den fortfarande är torrlagd.
Meningen var att trösklarna skulle tas bort före midsommaren 2015 och kanalen därmed vara klar att användas redan den sommaren. Men muddring är inte tillåten mellan 1 maj och 1 oktober och till muddring räknas även schaktningen av trösklarna enligt länsstyrelsen så det blir till att vänta till hösten och därmed får båtägarna i Piteå ännu en säsong ta sig runt Bodön.
De två byggbolagen NCC och Svevia är egagerade i bygget. Bron är en tämligen konventionell klaffbro med en klaff fäst på ena sidan.
47 000 kubikmeter har schaktats bort för den 230 meter långa och vid ytan omkring 20 meter breda kanalen. Dess botten är nio och en halv meter bred med ett vattendjup på tre och en halv meter. Slänterna har fått en geotextil och på den ett lager stenkross som erosionsskydd. Utanför kanalen måste man dessutom muddra upp en farled ett par hundra meter ut eftersom kanalen strängt taget förbinder två grunda vikar.
Bron får en seglingsfri höjd på fyra meter vlket även lite större motorbåtar klarar av medan seglarna får beställa broöppning.
Projektet är ännu inte avslutat då själva kanalen är klar. Här ska också bli småbåtshamn, sjöbodar och campingplats.
Kommunen har en båtplatskö med 200 sökande så efterfrågan finns. Det är kommunen som skall bygga dessa anläggningar, men man avser att antingen sälja eller arrendera ut dessa anläggningar till privata intressen. Att satsa 37 miljoner kronor, varav 12,7 från EU, kan tyckas vidlyftigt för att ge båtturisterna 14 kilometer kortare väg, men det finns en säkerhetsaspekt också. Bondön sticker oskyddad rakt ut i Bottenviken och det ger vanskliga förhållanden vid hårt väder. Piteå har två småbåtshamnar vars farleder mynnar på ömse sidor om ön.
Med kanalen kan man i fortsättningen planera sina båtturer säkrare. Tidigare bestämde vädret för dagen om man skulle åka norrut eller söderut, påpekar Robert Skoog på NCC, själv hängiven båtägare.

Tomas Nilsson


Källor: Tomas Nilsson via mail 2015
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-03