Aspholmsleden

Led genom norra delen av Lurö skärgård i Vänern.

Kort historia:
I Bidrag till Sveriges officiella statistik. Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd 2. Åren 1861-65. Värmlands län finns följande att läsa på sidan 25:
"För upprensning af Aspholms segelled i nämnda sjö (Wenern), så att segelrännan, 1 700 fot lång, erhåller en bottenbredd af 150 fot, har från Handels- och Sjöfartsfonden anvisats ett anslag af 24 600 Riksdaler, af hvilka medel 23 810 Riksdaler redan äro å muddrings- och sprängningsarbeten använda, så att företaget är i det närmaste fullbordadt.
Dessutom har Direktionen (d.v.s Direktionen för segelfartens förbättrande å sjön Wenern) af egna medel uppfört en ny fyrvaktarebostad vid Skoghall samt ett nytt magasin jemte brygga vid Aspholmen för en sammanlagd kostnad af 2 551 Riksdaler 29 öre."

Ur femårsberättelsen Ny följd 3. Åren 1866-1870. Vermlands län finns följande att läsa på sidan 14:
"Under den nu tilländagångna femårsperiod hafva af direktionen följande arbeten blifvit verkställda:
År 1867 fördjupades medelst muddring och sprängning segelleden emellan Aspholmen och skäret Tallen, hvilken segelränna vid början af följande år uppläts till allmänt begagnande."

Planeringen för dessa arbeten hade gjorts av majoren D W Lilliehöök.
Leden blev totalt 2,1 kilometer lång med ett djup på 4,1 meter.

 


Källor: Det är Bertil Ström vid Länsstyrelsen Västra Götaland i Mariestad som vänligt läst ur landshövdingarnas femårsberättelser och hittat ovanstående citat. Dessa femårsrapporter gavs ut i tryckt form mellan 1834 och 1906 och måste vara en guldgruva för forskare och vetgirig allmänhet.
Benjamin Lidholm, Venerns Seglationsstyrelse En Historik, 1956. Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 4, från 1981.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-12-27