Ålshults kanal

Kanal mellan Trässhultsjön och Brändeborgsfjorden i Mörrumsån.

 

Kort historia:
1839 sänktes sjön Åsnen 0,6 meter då Ålshults kanal grävdes. Kanalen blev ett helt nytt utlopp för sjön, som tidigare haft ostligare belägna Mörrumsån som enda utlopp.
Man kan anta att just sjösänkningen, och med den de stora landvinnigarna för jordbruket som den gav, var en av de främsta anledningarna till att kanalen byggdes.
Men helt säkert spelade även behovet av snabba och säkra transporter till de många sågverken och järnbruken i trakten in. I kanalens närhet fanns på den tiden åtminstone ett sågverk och två järnbruk.
Sägnerna i trakten anger att det var ryska krigsfångar som byggde kanalen, men veterligen fanns inga krigsfångar i Sverige då kanalen byggdes 1839. Men kanske utvidgades eller förbättrades kanalen under slutet av 1850-talet eller under 1860. Då fanns det gott om ryska krigsfångar i landet. Se mer om detta längre ner.

I folkmun heter denna kanal Kråke kanal. Här finns Kråke vämare (ålfiske), Kråkebro (vägbron) och torpet Kråketorpet.

Kanalen har alltså använts för transporter till järnbruk och sågverk, men är numera knappt farbar. Kanoter kan med svårighet ta sig igen vid högvatten. Under 1970-talet kanalen mycket svårt åtgången i samband med att det då under flera åt var mycket lågt vattenstånd i Åsnen. Sedan dessa har bättring skett, men kanalerna är ännu inte i farbart skick. Sjön är numera reglerad och skall ligga mellan 138,0 och 139,25 meter över havet.

Ryska krigsfångar togs av engelsmän och fransmän under Krimkriget 1853 till 1856. Det gjordes när man 1854 intog Bomarsunds fästning på Åland som då hörde till Ryssland. Engelsmännen ville på något sätt bli av med sina krigsfångar och skeppade över många av dem till Stockholm varifrån de hyrdes ut till större anläggningsarbeten.
I Sverige byggde krigsfångarna exempelvis Ålands kanal i Närke.


Källor: Peter Koch, delägare i Ålshults gods, telefonsamtal 2009. Riksantikvarieämbetet, 1996 års fornminnesinventering i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Åsnen i översiktsplanen, Planeringsunderlag 2004. Nordisk Familjebok. Nationalencyclopedien.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19