Lilla Arkösundet

Lilla Arkösundet var en del av Kung Valdemars segelled och finns nämnd i hans jordebok från 1231.
Men här liksom utefter större delen av den svenska kusten gjorde landhöjningen till slut navigeringen genom sundet mer eller mindre omöjligt. Just här så sent som under 1980-talet.
År 1993 började man diskutera möjligheterna att förbättra farleden och under vintern 1994/95 påbörjades arbetena. År 1995 bildades Intresseföreningen Lilla Arkösundet med främsta syfte att bevara Kung Valdemars segelled här. Sedan dess underhåller föreningens medlemmar på ideell basis leden genom Lilla Arkösundet. Underhållet sker genom vasskärning ett par gånger varje år, markering av leden och kontroll av vattendjupet.
En ny rensning av kanalen genomfördes under 2014, då sundet har åter fick ett djup av cirka 1,5 meter.
Medlemsavgifter och bidrag från allmänhet och sponsorer bekostar detta.Källa: Intresseföreningen Lilla Arkösundet
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-11-03