Amazonfloden

Världens längsta flod med världens största avrinningsområde och den är världens mest vattenrika flod.
Dessa källa fastställdes efter en rad mätningar och kartläggningar under åren 1996, 2001 och 2007 till en glaciärbäck på det 5 597 meter höga berget Nevado Mismi i de peruanska Anderna. Källan finns på 3 700 meters höjd över havet, cirka 160 kilometer väster om Titicacasjön och bara cirka 150 kilometer från Stilla Havet. Amazonasfloden är 7 040 kilometer lång.
Avrinningsområdet är runt 7 180 000 kvadratkilometer stort och det genomsnittliga vattenflödet 219 000 kubikmeter i sekunden. Under regnperioden kommer vattenföringen ofta upp till 300 000 kubikmeter per sekund.

När Amazonfloden lämnat sina källor i Anderna kommer den ut på den svagt sluttande regnskogsslätten som utgör en stor del av Brasilien och omkringliggande länder och under sitt lopp mottager den cirka 1 100 bifloder om man räknar med biflodernas bifloder. 17 av bifloderna är mer än 1 000 kilometer långa.
Under den tropiska regnperioden stiger Amazonflodens yta ofta upp till 20 meter och lägger då stora landområden under vatten. Under dessa översvämningar är det vanligt att stora träd rycks upp med rötter och allt och sedan flyter med strömmen mot havet. Varje regnperiod bildas åtskilliga öar av sammanflätade träd och annan bråte som även det flyter med strömmen mot havet.
I floden finns mer än 3 500 kända fiskarter, många av dem är omtyckta matfiskar.

Amazonfloden med biflöden är viktiga för transporter i så gott som hela avvattningsområdet och har avgörande betydelse inte enbart för Brasilien utan även för Colombia, Equador, Peru och Bolivia.

Några av de större biflödena:
Guaporéfloden

Denna flod är cirka 1 749 kilometer lång och är farbar i hela sin längd. Den har sin källa i delstaten Mato Grosso och bitvis bildar den gräns mellan Bolivia och Brasilien. Guaporé omges av sumpmarker i hela sin sträckning och mynnar slutligen i floden Mamoré, vilken i sin tur mynnar i floden Madeira.

Hullaga

Har sitt flöde högt uppe i Anderna strax söder om Cordillera de Rauna. Den mynnar i Amazonflodens tillflöde Marañonfloden efter 1 300 kilometers lopp.
Den första delen av dess lopp stupar relativt brant genom flera branta dalgångar och via inte mindre än 42 forsar når den fram till den livliga hamnstaden, Pongo de Aguirre. Till denna lilla stad, som ligger cirka 225 kilometer från Amazonfloden, kan Hullaga navigeras av långa flodbåtar med utombordsmotor och transportera en mängd olika gods.
Även flera av Huallagas biflöden är navigerbara av kanoter med utombordare och dessa biflöden är de viktigaste transportlederna inom sina regioner.
Floden är rik på fisk vilket lokalbefolkningen har stor nytta av.

Jurua

Har sin källa i Peru och mynnar i Amazonfloden efter ett osedvanligt meandrande lopp. Det kan vara detta kraftiga meandrande som gör att det finns flera mycket skilda uppgifter om dess längd. Som längst 3 283 kilometer och som kortast 2 410 kilometer.
Den är farbar cirka 1 000 kilometer uppströms från mynningen i Amazonfloden.

Madeirafloden

Amazonas och även världens längsta biflod. 3 350 kilometer lång. Floden har på en fallhöjd på cirka 60 meter på en sträcka av cirka 370 kilometer strax öster om den 10 bredgraden. Här finns en rad forsar och fall som inte går att segla förbi vid normal vattenföring. Under regnperioden mellan december och februari går det dock att passera alla fallen förutom Theotoniofallen. Både uppströms och nedströms dessa fall är Madeira farbar med fartyg med upp till 5 meters djupgående.
Nära mynningen i Amazonfloden delar sig Madeira i två grenar med var sin mynning. Mellan dessa bildas den 14 300 kvadratkilometer stora ön Tupinambaranas.
Flodens namn hos de ursprungliga invånarna var Cayary vilket betyder den vita floden. Portugiserna som koloniserade detta område döpte den till Madeira, vilket betyder träd på portugisiska. Sannolikt valde man det namnet på grund av att floden under högvattenperioden rycker upp mängder med träd med röttar och allt. Dessa träd flyter sedan med floden nedströms.

Marañónfloden

Denna flod har sin källa cirka 160 kilometer nordost från Perus huvudstad Lima och flyter därifrån mot nordväst i en djupt eroderad dalgång. Vänder sedan mot nordost och sedan rakt österut. När den flutit samman med Ucayalifloden byter den namn till Amazonfloden. Marañón är 1 600 kilometer lång innan den byter namn.
Hela Marañónflodens sträckning är full av rev, strömmar, fall och kraftiga strömmar och har därför aldrig haft någon betydelse för transporter.
Den peruanske författaren Ciro Alegria har använt den dramatiska miljön runt floden som miljö i sin roman La serpiente de oro som han skrev 1935.

Madre de Dios

Från sin källa på 6 000 meters höjd över havet vid Cordillera de Garabaya i Anderna i Peru, flyter denna flod 1 150 kilometer genom Peru och Bolivia innan den mynnar i Benifloden.
Den är en mycket viktig transportled i sitt övre lopp.

Rio Negro

Har sin källa i Colombia, flyter genom Venezuela och mynnar i Amazonfloden i Brasilien. Under loppet i Venezuela har den förbindelse med Orinocofloden via bifurkationen Casiquiarekanalen. Rio Negro är 2 230 kilometer lång och mynnar i Amazonfloden vid staden Manuas.
Rio Negro är navigerbar 700 kilometer från mynningen och uppströms. Under lågvatten är då vattendjupet på denna sträcka cirka 1 meter, men det finns flera sandrevlar och andra mindre svårigheter som måste passeraras med försiktighet.
Dess namn Rio Negro antyder att vattnet skulle vara svart, men så är inte fallet. Färgen liknar mer färgen hos starkt te.
Rio Negro är rik på fisk vilket ger råvara till en omfattande fiskindustri. Utmed floden finns dessutom åtskilliga stränder där sköldpaddor av olika slag håller till.

Purus

Purus är Amazonflodens näst längsta biflod och är 3 379 kilometer lång. Den har sin källa i Peru och sitt längsta lopp i Brasilien. Men den är en av jordens mest meandrande flod och om man i stället skulle mäta dess längd med en rak linje från källa till mynning minskar längden till hälften.
Floden är minst 15 meter djup upp till 1 300 kilometer från mynningen och den är navigerbar för grundgående motorfartyg 2 650 kilometer uppströms mynningen.
Mellan Purus och Amazonfloden sker ett märkligt samspel. Uppströms deras sammanflöde skickar Amazonfloden fem flodfåror mot Purus i sydostlig riktning. På det viset bildas de facto fem öar. Purus å sin sida skickar längre nedströms tre sidofåror tillbaka till Amazonfloden.

Ica Putumayo

Denna 1 575 kilometer långa flod flyter genom och bildar delvis gränser mellan Colombia, Ecuador, Peru och Brasilien. I de tre första länderna är namnet Putumayo och i Brasilien ändras namnet till ICA. Floden är farbar i så gott som hela sin längd. Den utforskades under 1800-talet av fransmannen Jules Crevaux som seglade uppströms här i en ångare med 1,8 meters djupgående och kom till samhället Cuembi 1 300 kilometer uppströms mynningen. Från Cuembi är det bara 320 kilometer fågelvägen till Stilla Havet.
Idag är floden en mycket viktig transportled i så gott som hela sin längd. Utmed floden idkas en omfattande boskapsuppfödning, gummiutvinning och utvinning av balatá, ett ämne mycket likt gutta-perka. Mycket av detta transporteras på floden ner till Manaus i Brasilien.


Källor: Nordisk Familjebok, Nationalencyclopedien och ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-04-29